Böckmann huurvoorwaarden 

§ 1 Gehuurd object
(1) De Böckmann Fahrzeugwerke GmbH (verder: verhuurder) stelt de huurder het gehuurde object in technisch en juridisch onberispelijke staat ter beschikking.
(2) Onderverhuur of andere overdracht aan derden is uitsluitend mogelijk met toestemming van de verhuurder. De huurder blijft in al deze gevallen uitsluitend contractpartner van de verhuurder.
(3) De huurder moet de met de huur en teruggave van het gehuurde object belaste personen uitdrukkelijk schriftelijk hiertoe volmachtigen. Deze volmacht moet bij het afsluiten van de huurovereenkomst en de teruggave van het voertuig aan de verhuurder worden gepresenteerd. De volmacht moet de volledige naam en de ID-gegevens van de gevolmachtigde bevatten. Bij de huur worden deze gegevens gecontroleerd.
(4) Het gehuurde object beperkt zich tot het gebied Duitsland. Voor een uitbreiding van het gebruiksgebied is de schriftelijke toestemming vooraf van de verhuurder vereist.
(5) De huurder dient de wettelijke regelingen van het wegverkeer, de toelatingsverordening en de douanebepalingen bij het gebruik van het gehuurde object in acht te nemen. Bij schending van deze wettelijke regelingen is deze uitsluitend aansprakelijk.
 
§ 2 Huurperiode

(1) De huurperiode vloeit voort uit de desbetreffende concrete huurovereenkomst.
(2) Een beëindiging van de huurovereenkomst voor afloop van de overeengekomen huurperiode door de huurder is uitgesloten ofwel hiervoor is de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de verhuurder benodigd.
 
§ 3 Huurbedrag en huurborgsom

Het huurbedrag en de huurborgsom vloeien voort uit de desbetreffende concrete huurovereenkomst.
 
§ 4 Onderhoud en reparaties

(1) Het gehuurde object wordt in zoals voorgeschreven en in gereinigde staat aan de huurder overgedragen volgens het overdrachtsprotocol. Tijdens de huurperiode komt de verantwoordelijkheid voor het volledige onderhoud van het gehuurde object te zijnen laste, evenals daaruit voortvloeiende kosten voor achterstallig onderhoud. De onderhoudsinstructies dienen in acht te worden genomen en er dient een overeenkomstige vakgarage te worden geraadpleegd.
(2) Uitsluitend de huurder is tijdens de huurperiode aansprakelijk voor de reglementaire verkeersveilige staat van het gehuurde object. Hij vrijwaart de verhuurder van alle hiermee verband houdende aanspraken. Dit geldt ook voor het geval de APK-keuring, de tachograaf- of veiligheidscontrole tijdens de huurperiode noodzakelijk zijn.
(3) Tijdens de huurperiode dienen het olie- en waterpeil evenals de bandenspanning regelmatig te worden gecontroleerd. De huurder is verantwoordelijk voor eventuele schade.
(4) Als tijdens de huurperiode een reparatie vereist is, moet de verhuurder hiervan direct op de hoogte te worden gesteld. De kosten tijdens de in de huurperiode uit te voeren reparaties zijn uitsluitend voor rekening van de huurder in zoverre deze de veroorzaker is. Ook voor de hierdoor ontstane uitvaltijd is de huurder verplicht de betaling van de huur voort te zetten. Als het volgens de huurder gaat om een reparatie wegens slijtage, dient hij dit tijdig voor de reparatie aan de verhuurder in tekstvorm mee te delen, zodat de verhuurder een kostenvergoeding kan controleren. De verhuurder is gerechtigd de huurder een overeenkomstig geschikte garage aan te wijzen.
 
§ 5 Meldplicht

(1) Als er een ongeval plaatsvindt met het gehuurde object is de huurder in ieder geval verplicht onmiddellijk een politierapport te laten opstellen en de verhuurder nog op het plek van het ongeval direct telefonisch en binnen de volgende tien uur, maar uiterlijk bij de begin van de kantoortijd de volgende dag, in tekstvorm hiervan op de hoogte te stellen. Bewijsmiddelen moeten worden veilig gesteld en de namen en adressen van de betrokkenen bij het ongeval dienen te worden genoteerd.
(2) De huurder dient alles te doen wat voor een verduidelijking volgens de voorschriften van de schade, de oorzaak en de toedracht vereist is.
(3) Het is de huurder verboden een schuldbekentenis af te geven. Hij mag geen betalingen doen die een dergelijke schuldbekentenis tot stand brengen of vooruitlopen op de schaderegeling.
(4) Als de huurder deze voorgenoemde verplichtingen verzuimt, is hij aan de verhuurder verplicht alle hieruit ontstane schade te vergoeden. De voorgenoemde verplichtingen gelden ook bij het ontstaan van andere schade bijvoorbeeld bij verlies van het gehuurde goed. Er wordt verwezen naar § 10 (3) van deze voorwaarden.
 
§ 6 Gebruik van het gehuurde object

(1) Het gehuurde object mag uitsluitend worden bestuurd door de in de huurovereenkomst genoemde personen. De huurder is in ieder geval verplicht zich te overtuigen van de geschiktheid van zijn bestuurder voor het rijden van het gehuurde object. Door het afsluiten van de huurovereenkomst verzekert hij uitdrukkelijk dat de door hem ingezette bestuurders in het bezit zijn van een geldig rijbewijs voor het gehuurde object, de verplichte minimumleeftijd hebben en ten minste zes maanden rij-ervaring hebben.
(2) De huurder verplicht zich deze huurvoorwaarden aan de bestuurder bekend te maken en hem te wijzen op de naleving ervan.
(3) Bovendien dient de huurder alle wettelijke bepalingen van het goederenverkeer, de rijtijdenverordening, de Toll-Collect GmbH en de tolexploitanten in acht te nemen. Schendingen of aangiftes worden door de verhuurder onmiddellijk doorgestuurd naar de huurder voor verwerking en overname van de verantwoordelijkheid. Aan de overeenkomstige autoriteit wordt het adres van de huurder op het tijdstip van het desbetreffende incident meegedeeld.
(4) De huurder is verplicht toegestane brandstoffen en smeermiddelen te gebruiken. De verhuurder verleent geen vrijgave voor biodiesel.
 
§ 7 Teruggave

(1) Na afloop van de huurperiode dient de huurder het gehuurde object volgens de overeenkomst met alle sleutels terug te geven tijdens kantoortijden aan de verhuurder op de afgesproken teruggavelocatie. Als deze locatie niet is afgesproken, vindt de teruggave plaats op het kantoor van de verhuurder in Lastrup. Hetzelfde geldt voor alle overgedragen documenten en eventuele toebehoren. Voor ontbrekende documenten en toebehoren draagt de huurder de kosten van de nieuwe aanschaf.
(2) Het gehuurde object dient verkeers- en bedrijfsveilig en volledig gereinigd en met volle tank te worden teruggegeven. Als de huurder dit nalaat, worden aan hem de kosten voor een volledige reiniging en de overeenkomstige brandstof in rekening gebracht.
(3) Als er bij de teruggave gebreken worden vastgesteld die bij de overdracht niet aanwezig waren en die ook niet toe te rekenen zijn aan de normale slijtage tijdens de huurperiode, schakelt de verhuurder expertise in. De kosten hiervoor en voor noodzakelijke reparaties komen voor rekening van de huurder.
 
§ 8 Herstel van gebreken
De verhuurder herstelt gebreken die het gebruik van het gehuurde goed beperken wanneer deze aantoonbaar bij de overdracht aanwezig waren en die door de huurder onmiddellijk in tekstvorm werden aangegeven.
 
§ 9 Aansprakelijkheid van de verhuurder
(1) De verhuurder is uitsluitend aansprakelijk voor schade op basis van deze bepalingen bij opzet of grove nalatigheid. Hij is uitsluitend aansprakelijk voor zover de schade is gedekt door een verzekering wettelijke aansprakelijkheid motorrijtuigen. De verhuurder is ook aansprakelijk voor het uit eenvoudige nalatigheid tekortschieten van wezenlijke verplichtingen (verplichtingen waarvan het tekortschieten het bereiken van het doel van de overeenkomst in gevaar brengt) en voor het tekortschieten van kardinale verplichtingen (verplichtingen die moeten worden vervuld om de reguliere uitvoering van de overeenkomst überhaupt pas mogelijk te maken en waarop de klant vast vertrouwt op de naleving ervan), echter steeds uitsluitend voor de voorzienbare, overeenkomsttypische schade. Voor het uit eenvoudige nalatigheid tekortschieten van andere dan de voornoemde verplichtingen is de verhuurder niet aansprakelijk.
(2) De aansprakelijkheidsbeperkingen van de voornoemde paragraaf gelden niet bij dodelijk, lichamelijk en gezondheidsletsel.
(3) Als de aansprakelijkheid van de verhuurder is uitgesloten of beperkt, dan geldt dit eveneens voor de persoonlijke aansprakelijkheid van zijn werknemers, vertegenwoordigers en agenten.
 
§ 10 Aansprakelijkheid van de huurder
(1) In aanvulling op de reeds genoemde aansprakelijkheidsregelingen is de huurder aansprakelijk voor alle schade, inclusief gevolgschade en bijkomende kosten die door hem of zijn agenten worden veroorzaakt.
(2) Als het gehuurde object wordt beschadigd door brand, explosie of wild of verloren gaat door diefstal, dan is de aansprakelijkheid van de huurder beperkt tot de eigen-risicobijdrage van de overeenkomstige WA-verzekering met beperkte of volledige cascodekking, voor zover deze voor de schade aansprakelijk is en er geen sprake is van opzet of grove nalatigheid en de huurder de hierboven onder $ 5 genoemde verplichtingen niet heeft geschonden.
(3) De huurder is aansprakelijk voor alle schade die berust op het niet in acht nemen van de voertuigafmetingen, met name bij een vrachtwagenopbouw. Hij is ook aansprakelijk voor zuivere bandenschade en voor de bergings- en repratriëringskosten.
(4) De huurder is aansprakelijk voor alle kosten die ontstaan doordat hij het gehuurde object gebruikt op tolwegen. Hij vrijwaart de verhuurder van alle hiermee verband houdende aanspraken.
(5) Dit geldt ook voor alle verdere openbare heffingen en kosten die ontstaan in samenhang met het gebruik van het gehuurde object.
 
§ 11 Beëindiging

(1) Voor de afloop van de huurperiode is de normale beëindiging uitgesloten. Er wordt verwezen naar de regeling onder § 2.
(2) Het recht op onmiddellijke beëindiging op belangrijke gronden blijft onaangetast.
De verhuurder kan de overeenkomst in het bijzonder onmiddellijk beëindigen wanneer
a) de huurder zijn betalingsverplichtingen niet nakomt
b) bij een verzoek tot het in gang zetten van een insolventieprocedure tegen de huurder
c) de huurder op andere wijze de overeenkomst in grove mate schendt
d) de huurder onjuiste informatie geeft bij het afsluiten van de overeenkomst voor zover deze van significant belang zijn voor de verhuurder
e) bij teloorgang of economische total loss van het gehuurde object.
De huurder kan de overeenkomst in het bijzonder onmiddellijk beëindigen wanneer
a) de verhuurder grove schendingen tegen de overeenkomst begaat en deze ondanks een verzoek niet beëindigt
b) de verhuurder onjuiste informatie geeft bij het afsluiten van de overeenkomst voor zover deze van significant belang zijn voor de huurder.
(3) Na een onmiddellijke beëindiging is de huurder verplicht het gehuurde goed binnen de door de verhuurder in de beëindiging gestelde termijn terug te geven, echter ten laatste 3 dagen na ontvangst van de beëindiging. Als de huurder deze verplichting niet nakomt, dient hij alle kosten te dragen die met de dan verplicht wordende veiligstelling van het gehuurde object samenhangen, inclusief de proceskosten.
 
§ 12 Kilometerteller / tachograaf
(1) Het is de huurder niet toegestaan verzegelingen van kilometertellers, de kilometertellerkabel of de tachograaf te verwijderen. Bij een defect van deze inrichtingen is de huurder verplicht dit direct te melden aan de verhuurder. De verhuurder wijst de huurder een geschikte garage aan voor herstel van de schade. De kilometerstand van de tachograaf dient weer op de eerdere kilometerstand te worden ingesteld. De zonder telling afgelegde afstand moet in tekstvorm aan de verhuurder worden meegedeeld. Gerepareerde apparaten moeten weer worden verzegeld.
(2) Bij voertuigen met een digitale tachograaf is het de verantwoordelijkheid van de huurder dat de bestuurder, die het voertuig overneemt, in het bezit is van een overeenkomstige bestuurderskaart. De huurder dient voor de overname van het object door gebruik van zijn bedrijfspas het digitale controleapparaat op zijn bedrijf te activeren en bij teruggave van het object de gegevens op het apparaat voor derden te blokkeren. De verhuurder is niet aansprakelijk wanneer gegevens met betrekking tot de huurder door derden kunnen worden uitgelezen.
(3) Zo lang het voertuig is aangemeld op de huurder is deze verplicht te zorgen voor de download en beveiliging van de gegevens.  De download dient iedere 3 maanden plaats te vinden. De archivering van de gegevens moet op een afzonderlijke gegevensdrager plaatsvinden.
(4) Voor de inzet van voertuigen met een digitale of analoge tachograaf ligt de inachtneming van de wettelijke bepalingen hiervoor uitsluitend bij de huurder. Bij schendingen is deze uitsluitend aansprakelijk.
 
§ 13 Slotbepalingen
(1) Het geldende recht is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland.
(2) Als plaats van uitvoering wordt Lastrup afgesproken.
(3)Het forum van de Böckmann Fahrzeugwerke GmbH is uitsluitend geldend.
(4) Voor alle wijzigingen of uitbreidingen van de huurovereenkomst is de tekstvorm vereist. Wijzigingen in zijn bedrijf die van belang zijn voor de verhuurder dient de huurder ook in tekstvorm te melden, met name een adreswijziging, wijziging van eigenaar of bedrijfsleiding of de bedrijfsnaam.
(5) Als één van deze bepalingen ongeldig is, wordt de geldigheid van de overige bepalingen en de geldigheid van de overeenkomst in zijn geheel hierdoor niet aangetast. In plaats van de ongeldige bepaling treedt de wettelijke regeling in werking.
(6) De huurder is ermee akkoord dat in samenhang met deze overeenkomst en zijn uitvoering verkregen gegevens door de verhuurder worden opgeslagen. Bij een betalingsachterstand of andere schendingen van verplichtingen kunnen deze gegevens voor het handhaven van de aanspraken van de verhuurder aan derden worden doorgegeven.