Compliance Gedragscode & Klokkenluidersysteem

Algemene informatie en verplichte informatie

Gedragscode van Böckmann Fahrzeugwerke GmbH

Preambule

De passie voor innovatieve transportoplossingen is al meer dan 65 jaar onze drijfveer.  Met een duidelijk doel: wij willen voertuigen bouwen die exact zijn afgestemd op uw behoeften, die voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen en die overtuigen in de praktijk – iedere dag opnieuw Om dit doel te bereiken, werken wij op alle niveaus van de onderneming conform de wet- en regelgeving. Hierbij nemen de werknemers, d.w.z. directeuren, leidinggevenden en alle medewerkers verantwoordelijkheid voor hun handelen, waarbij hiervoor de gedragscode het oriëntatiekader vormt en de aanspraak om zich te houden aan de wet- en regelgeving en die bijzondere eisen aan de integriteit verenigt.

 

Directie

Böckmann Fahrzeugwerke GmbH houdt zich aan alle wettelijke en juridische voorschriften voor het leiden en bewaken van de onderneming.

 

Zakelijke relaties

Wij behandelen alle zakenpartners van Böckmann Fahrzeugwerke GmbH op basis van gelijke behandeling en eerlijkheid. Particuliere belangen en persoonlijke voordelen van de werknemers hebben geen invloed op de zakelijke beslissingen.

Wij wijzen iedere vorm van corrupt gedrag af. De werknemers van Böckmann Fahrzeugwerke GmbH mogen besluitvormers van onze zakenpartners en personen uit de openbare sector geen voordelen aanbieden, beloven of garanderen, om in ruil daarvoor een gunstige beslissing of een gunstig gedrag te bereiken. Omkoperij wordt door Böckmann Fahrzeugwerke GmbH op geen enkele wijze geaccepteerd, getolereerd of stilzwijgend geduld.

Evenzo laten de werknemers van Böckmann Fahrzeugwerke GmbH zich geen voordelen beloven of aanbieden, nemen ze geen voordelen aan en verlangen ze geen persoonlijke voordelen voor zichzelf of een derde partij.

Böckmann Fahrzeugwerke GmbH onderhoudt internationale zakelijke betrekkingen bij de import en export van goederen, producten en diensten. Wij ondersteunen de vrije wereldhandel en houden ons aan embargo's en de geldende voorschriften voor de import- en exportcontrole door het controleren van sanctielijsten.

Böckmann Fahrzeugwerke GmbH onderhoudt vertrouwensvolle en eerlijke zakelijke betrekkingen met hun leveranciers en verwacht op zijn beurt dat zij door hun leveranciers met hetzelfde respect en dezelfde integriteit worden behandeld.

Wij spreken ons uit voor een eerlijke concurrentie in alle zakelijke betrekkingen en zorgen ervoor dat er met concurrenten, klanten en leveranciers geen concurrentiebeperkende afspraken worden gemaakt over prijzen, markt of gebiedsverdelingen. Böckmann Fahrzeugwerke GmbH verspreidt geen valse informatie over producten en diensten van concurrenten en streeft evenmin andere oneerlijke of onrechtmatige wijze concurrentievoordelen na.

Böckmann Fahrzeugwerke GmbH stimuleert en ondersteunt onderwijs, wetenschap, cultuur en sport door het doneren van geld en goederen. De donaties vinden niet plaats om zakelijke voordelen te behalen.  Betalingen aan afzonderlijke personen of op privérekeningen zijn uitgesloten. Politieke bijdragen en donaties worden alleen toegekend binnen het wettelijke en juridisch toegestane kader.

Böckmann Fahrzeugwerke GmbH treft alle verplichte maatregelen om witwassen binnen hun invloedssfeer te voorkomen.

 

Overige belangenconflicten

De belangen van de directeuren, leidinggevenden en medewerkers van Böckmann Fahrzeugwerke GmbH zijn niet in conflict met de belangen van Böckmann Fahrzeugwerke GmbH, in het bijzonder ook niet met het oog op nevenactiviteiten voor concurrenten.

Aandelen van werknemers van Böckmann Fahrzeugwerke GmbH in concurrenten of zakenpartners, die invloed op de onderneming mogelijk maken, zijn niet in het belang van Böckmann Fahrzeugwerke GmbH.

 

Geschenken en andere giften

In het algemeen zijn leveranciers en dienstverleners verplicht om de medewerkers van Böckmann Fahrzeugwerke GmbH geen geschenken of andere giften, zoals bijvoorbeeld uitnodigingen aan te bieden. Als de overdracht of de terbeschikkingstelling niet kan worden vermeden, dan is het de medewerkers toegestaan om persoonlijke geschenken of andere giften door derden met een waarde van maximaal 5,00 euro aan te nemen. Bij een waarde van meer dan 5,00 euro moeten geschenken of andere giften worden afgegeven bij de directie. Deze worden verdeeld in het kader van een interne verloting, waaraan alle medewerkers kunnen deelnemen.

 

Bedrijfseigendom

Het privégebruik van bedrijfseigendom is alleen toegestaan wanneer wettelijke en/of bedrijfsregelingen of de gebruikelijke praktijk dit toelaten.

 

Informatie en gegevens

De gegevensbescherming is voor Böckmann Fahrzeugwerke GmbH van zeer groot belang. Daarom beschermen wij de gegevens van onze onderneming, klanten, zakenpartners en werknemers met geëigende technische en organisatorische middelen tegen onrechtmatige toegang, onbevoegd en onrechtmatig gebruik en verlies in het kader van de wettelijke mogelijkheden. De vertrouwelijkheid van informatie en bedrijfsdocumenten wordt hierbij ondersteund door een een overeenkomstig IT-rechtenconcept. De werknemers van Böckmann Fahrzeugwerke GmbH houden zich consequent aan de geldende privacybepalingen en respecteren en houden rekening met de rechten van de personen wiens gegevens zij verzamelen, bewerken en gebruiken.

Alle werknemers van Böckmann Fahrzeugwerke GmbH zijn verplicht om de bedrijfsbelangen te beschermen. Informatie wordt uitsluitend via geautoriseerde werknemers aan geautoriseerde ontvangers (intern en extern) gecommuniceerd.

 

Gedragsvereisten

Böckmann Fahrzeugwerke GmbH en hun medewerkers spreken zich eenduidig uit tegen iedere vorm van intimidatie, d.w.z. het systematisch vijandig bejegenen, lastigvallen of discrimineren van werknemers onder elkaar of door leidinggevenden.

Böckmann Fahrzeugwerke GmbH verwacht van al hun directeuren, leidinggevenden en medewerkers dat zij handelen op basis van deze gedragscode. Schendingen van wetgevingen en interne richtlijnen kunnen niet alleen voor individuen persoonlijk, maar ook voor Böckmann Fahrzeugwerke GmbH zwaarwegende gevolgen hebben. Daarom wordt bewust wangedrag niet getolereerd, maar worden schendingen consequent en zonder rekening te houden met de positie en functie van de handelende persoon bestraft.

Meldingen van schendingen moeten hierbij zonder angst voor negatieve gevolgen kunnen worden gemeld. Böckmann Fahrzeugwerke GmbH creëert hiervoor de noodzakelijke ruimte door een open ondernemingscultuur zonder angst en een bedrijfsklimaat op basis van onderlinge waardering en een respectvolle, welwillende omgang met elkaar.

Klokkenluidersysteem

Het klokkenluidersysteem van Böckmann Fahrzeugwerke GmbH maakt het mogelijk ons te informeren over schendingen van wettelijke voorschriften en/of regels van de gedragscode en hierdoor bij te dragen aan het opsporen ervan. Om tijdig op de hoogte te zijn van grote schendingen in de onderneming en meldingen adequaat te kunnen nagaan, heeft Böckmann Fahrzeugwerke GmbH meerdere meldingstrajecten ingericht. Via deze trajecten kunnen zowel medewerkers van Böckmann Fahrzeugwerke GmbH als externe partijen een melding doen, bijv. over potentiële omkopingsdelicten, bedrog, schendingen van de mededingingsregels, schendingen van de wet tegen het witwassen of het schenden van de boekhoudwetgeving. De melding moet naar eer en geweten worden gedaan. Wie echter lichtvaardig of bewust foutieve, onrechtmatige aantijgingen of beschuldigingen doet, moet rekening houden met de overeenkomstige gevolgen. Medewerkers moeten echter eerst overwegen om persoonlijk contact op te nemen met hun leidinggevende.

 

NB: ons klokkenluidersysteem is niet bedoeld voor klachten.

 

Contact opnemen bij meldingen:

per e-Mail:      compliance@boeckmann.com 

 

per brief:       - schrijven als vertrouwelijk markeren - 

                        Böckmann Fahrzeugwerke GmbH
                        Compliance                                                                                                                                                            Siehefeld 5
                        D-49688 Lastrup