Voorwaarden

Algemene verkoop- en aankoopvoorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden van Böckmann Fahrzeugwerke

§ 1      Algemeen
 
(1)       Deze algemene verkoopvoorwaarden (hierna “AV verkoop”) gelden tussen ons en onze klanten (hierna “Kopers“), als het natuurlijke of juridische personen zijn, voor de actuele rechtshandeling. Als de klant ondernemer is, gelden deze AV verkoop ook voor alle toekomstige transacties als kaderovereenkomst, zelf als daar in afzonderlijke gevallen niet uitdrukkelijk naar wordt verwezen.
 
(2)       Consument in de zin van deze AV verkoop is iedere natuurlijke persoon die doelmatig een rechtshandeling afsluit, die overwegend noch aan zijn commerciële, noch aan zijn professionele activiteiten die hij zelfstandig uitvoert, kan worden toegeschreven (§ 13 BGB). Ondernemer in de zin van deze AV verkoop is iedere natuurlijke of juridische persoon of een rechtsbevoegde personenvennootschap die bij de afsluiting van een rechtshandeling krachtens zijn commerciële of zelfstandig professionele activiteit handelt. Ondernemer en consument worden in deze AV verkoop uniform als Koper aangeduid.
 
(3)       De AV verkoop gelden voor overeenkomsten met betrekking tot de verkoop en/ of de levering van ieder soort voertuig, aanhangwagen, accessoires en vervangende onderdelen (hierna “contractproducten“) zonder ermee rekening te houden of wij deze zelf produceren of bij leveranciers inkopen (§§ 433, 651 BGB).
 
(4)       Onze AV gelden exclusief. Afwijkende, tegenstrijdige of aanvullende AV verkoop of inkoopvoorwaarden van de Koper zijn alleen en in zover onderdeel van de overeenkomst, als wij uitdrukkelijk hebben ingestemd met de geldigheid daarvan. Deze instemmingsvereiste geldt in ieder geval, bijvoorbeeld ook dan, wanneer wij met kennis van de voorwaarden van de Koper de levering aan hem zonder voorbehoud uitvoeren.
 
(5)       In afzonderlijke gevallen, individuele afspraken me de Koper, zoals wijzigingen, nevenrestricties en aanvullingen, hebben in ieder geval voorrang op deze AV verkoop. Voor de inhoud van dergelijke afspraken is een schriftelijke overeenkomst of onze schriftelijke bevestiging doorslaggevend.
 
(6)       Verklaringen en klachten die van juridisch belang zijn, die na het sluiten van de overeenkomst aan ons moeten worden afgegeven (zoals gestelde termijnen, klachten over gebreken, verklaringen van terugtrekking of vermindering, behoeven voor hun rechtsgeldigheid geen schriftelijke vorm.
 
(7)       Aanwijzingen met betrekking tot de geldigheid van wettelijke voorschriften zijn slechts ter verduidelijking. Ook zonder een dergelijke verduidelijking gelden derhalve de wettelijke voorschriften, voor zover zij in deze AV verkoop niet onmiddellijk gewijzigd of uitdrukkelijk worden uitgesloten.
 
(8)       De ongeldigheid van een of meerdere clausules van deze AV verkoop heeft niet de ongeldigheid van alle andere clausules tot gevolg. Beide de contractpartijen beschouwen daarentegen de door de ongeldigheid onverminderd van kracht zijnde clausules als volledig rechtsgeldig. In plaats van de ongeldige clausule geldt diegene als overeengekomen, die uitgaande van een economische benaderingswijze, het dichtst bij de ongeldige in juridisch toegestane vorm komt.
 
 
§ 2      Sluiting van de overeenkomst
 
(1)       Onze aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet-bindend. Dat geldt ook als wij catalogi, technische documentatie (zoals kranten, plannen, berekeningen, calculaties, verwijzingen naar DIN-normen etc.), overige productbeschrijvingen of documenten - ook in elektronische vorm - aan de klant ter beschikking hebben gesteld.  Hierop behouden wij ons eigendoms- en auteursrechten voor. Derden mogen hier geen toegang tot krijgen zonder onze uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming.
 
(2)       Informatie uit catalogi, technische documentatie (zoals tekeningen, plannen, berekeningen, calculaties, verwijzingen naar DIN-normen etc.), overige productbeschrijvingen of documenten, die niet aan ons zijn toe te schrijven, moet de Koper - indien hij deze voor zijn beslissing om de overeenkomst te sluiten ten grondslag legt - voor ons uiteenzetten. In dit geval kunnen wij een standpunt innemen over de juistheid ervan. Als de Koper deze verplichting niet nakomt, zijn dergelijke gegevens niet-bindend, tenzij deze niet uitdrukkelijk als inhoud van de overeenkomst is verklaard. AIs de klant ondernemer is, vindt de verklaring uitdrukkelijk schriftelijk plaats.
 
(3)       De bestelling van de contractproducten door de Koper geldt als bindende contractaanbieding. Voor zover er niets anders uit de bestelling voortvloeit, zijn wij gerechtigd deze contractaanbieding binnen 14 dagen nadat wij deze ontvangen hebben, te aanvaarden.
 
(4)       De aanvaarding vindt schriftelijk plaats (bijv. door opdrachtbevestiging) of, als een schriftelijke aanvaarding achterwege blijft, door levering van de contractproducten aan de Koper.
 
 
§ 3      Levertijd en vertraagde levering
 
(1)       De levertijd wordt individueel afgesproken resp. door ons bij aanvaarding van de bestelling vermeld. De levertijd geldt af fabriek en magazijn.
 
(2)       Door na het sluiten van de overeenkomst geuite wijzigings- of aanvullingswensen van de Koper wordt de levertijd op passende wijze verlengd. Wij zullen de Koper onmiddellijk de waarschijnlijke nieuwe levertijd mededelen.
 
(3)       De levertijd geldt onder voorbehoud van de bij onze voorleveranciers optredende onvoorziene voorvallen zoals vertraging bij de oplevering van belangrijke te leveren onderdelen buiten hun schuld, verlate levering van belangrijke grondstoffen, overmacht, officiële maatregelen, bedrijfsstoringen enz. voor zover deze voorvallen de oplevering of uitlevering van de contractproducten beïnvloeden.
 
(4)       Indien wij bindende levertijden om de in alinea 3 genoemde redenen niet kunnen nakomen, zullen wij de Koper hier onmiddellijk over informeren en tegelijkertijd de waarschijnlijke nieuwe levertijd mededelen. De verklaring die onze voorleveranciers hebben gegeven geldt als voldoende bewijs voor het feit dat wij bij de levering of prestatie gehinderd worden. Als de prestatie niet binnen de nieuwe levertijd beschikbaar is, zijn wij gerechtigd, ons geheel of gedeeltelijk uit de overeenkomst terug te treden; een tegenprestatie van de Koper die reeds is voldaan, zullen wij onmiddellijk vergoeden. Onze wettelijke terugtredings- en annuleringsrechten en de wettelijke voorschriften ten aanzien van de afwikkeling van de overeenkomst bij een uitsluiting van een prestatieverplichting (bijv. onmogelijke of onredelijke prestatie en/ of het nakomen ervan) blijven onverminderd van kracht. Onverminderd van kracht blijven ook de terugtredings- en annulereringsrechten van de Koper uit § 8.
 
(5)       Het intreden van onze vertraagde levering wordt bepaald volgens de wettelijke voorschriften. In ieder geval is echter een aanmaning door de Koper vereist. Als er sprake is van een vertraagde levering, kan de Koper hiervoor schadevergoeding eisen.
 
 
§ 4      Levering, risico-overdracht, afname, aanvaardingsvertraging
 
(1)       De levering vindt af fabriek Lastrup plaats, waar ook de plaats van nakoming is. Op verzoek en kosten van de Koper worden de contractproducten naar een bepaalde plaats verzonden (verzendingskoop). Voor zover niet anders is overeengekomen, zijn wij gerechtigd, de manier van de verzending (in het bijzonder transportondernemingen, verzendingsroute, verpakking) zelf te bepalen.
 
(2)       Het risico van de toevallige teloorgang en de toevallige verslechtering van de contractproducten gaat uiterlijk met de overdracht over op de Koper. Bij de verzendingskoop wordt het risico van de toevallige teloorgang en de toevallige verslechtering van de contractproducten en het vertragingsrisicio echter al overgedragen met de uitlevering van de contractproducten aan de verzender, de vrachtvervoerder of een andere persoon of instantie die is aangewezen voor de uitvoering van de verzending. Als onze medewerkers bij het inladen of uitladen van de contractproducten meewerken, handelen ze op risico van de Koper als diens hulp bij het nakomen. Als de Koper consument is, gaat het risico van de toevallige teloorgang en de toevallige verslechtering van de contractproducten en het vertragingsrisico slechts over op de Koper als deze de verzender, de vrachtvervoerder of een andere persoon of instantie die is aangewezen voor de uitvoering van de verzending de opdracht heeft gegeven en wij de Koper deze persoon of instantie niet van tevoren hebben genoemd. Voor zover de aanvaarding is overeengekomen, is dit doorslaggevend voor de risico-overdracht. Voor het overige gelden voor een overeengekomen aanvaarding de wettelijke voorschriften conform het recht met betrekking tot aanneming van werk. Voor de overdracht resp. aanvaarding is het hetzelfde als de Koper voor wat betreft de aanvaarding in gebreke is.
 
(3)       Als de Koper voor wat betreft de aanvaarding in gebreke is, als hij verzuimt mee te werken of als onze levering vertraagt wordt door andere redenen waar de Koper verantwoordelijk voor is, dan zijn wij gerechtigd, vergoeding van de schade die hierdoor is ontstaan te eisen, inclusief extra kosten (bijv. opslagkosten).
 
 
 
§ 5      Prijzen en betalingsvoorwaarden
 
(1)       Indien er in afzonderlijke gevallen niets anders is overeengekomen, gelden telkens onze prijzen ten tijde van het sluiten van de overeenkomst, en wel af magazijn excl. wettelijke btw.
 
(2)       Bij de verzendingskoop (§ 4 lid 1) draagt de Koper de transportkosten af magazijn en de kosten van een eventuele door de Koper gewenste transportverzekering. Eventuele invoerrechten, leges, belastingen en overige door de overheid gevorderde vergoedingen en heffingen draagt de Koper. Transport- en alle overige verpakkingen volgens de richtlijn van de verpakkingsverordening nemen wij niet terug. Zij worden eigendom van de Koper; een uitzondering vormen pallets.
 
(3)       De aankoopprijs moet zonder aftrek direct betaald worden na facturering. Wij zijn gerechtigd een aanbetaling van de aankoopprijs te eisen. De aanbetaling moet direct zonder aftrek betaald worden.
 
(4)       Tijdens de vertraging moet er rente wegens vertraagde overmaking betaald worden tegen de op dat ogenblik geldende wettelijke rente. Wij behouden ons het claimen van een verder gaande schade wegens vertraging voor. Ten aanzien van handelaren blijft onze aanspraak op de commerciële vertragingrente (§ 353 HGB) onverminderd van kracht.
 
(5)       De Koper heeft slechts recht op compensatie of terughouding voor zover zijn aanspraak rechtsgeldig is vastgesteld of onbetwist is. Bij gebrekkige levering blijft § 8 lid 6 onverminderd van kracht.
 
(6)       Als na afsluiting van het contract duidelijk wordt dat onze aanspraak op de aankoopprijs door gebrekkig prestatievermogen van de Koper in gevaar komt (bijvoorbeeld door aanvraag tot surseance van betaling), dan zijn wij gerechtigd uit de overeenkomst terug te treden (§ 321 BGB) volgens de wettelijke voorschriften ten aanzien van prestatieweigering en - eventueel na de gestelde termijn. Bij overeenkomsten over de productie van onverantwoorde zaken (stukproductie) kunnen wij het terugtreden direct verklaren; de wettelijke regelingen over het niet nakomen van de gestelde termijn blijven onverminderd van kracht. Als wij ons uit de overeenkomst terugtrekken, kunnen wij schadevergoeding van de Koper eisen in plaats van de prestatie of kostenvergoeding.
 
 
§ 6      Eigendomsvoorbehoud
 
(1)       Totdat de betaling van al onze huidige en tegenwoordige vorderingen die uit de koopovereenkomst voortvloeien en een lopende zakenrelatie (verzekerde vorderingen) volledig is voldaan, behouden wij ons het eigendom van de verkochte contractproducten voor. Tijdens de duur van het eigendomsvoorbehoud hebben wij recht op het bezit van de voertuigdocumenten. Ons eigendom onder voorbehoud gaat ook niet over op de Koper of derde als de voertuigdocumenten doordat een kredietinstelling van de Koper verplicht recht heeft op de voertuigdocumentenen, als deze slechts als trustee tegen betaling beschikbaar zijn, of deze aan de Koper zijn overgedragen.
 
(2)       De Koper is verplicht zorgvuldig om te gaan met de contractproducten zolang het eigendom nog niet op hem is overgedragen. Als het om hoogwaardige verkoopproducten gaat, is hij in het bijzonder verplicht om deze op eigen kosten voldoende tegen diefstal/, brand en waterschade voor de nieuwwaarde te verzekeren.  De Koper draagt zijn toekomstige vergoedingsclaims tegen de verzekeraar zekerheidshalve aan ons over. Wij aanvaarden deze overdracht. Wij zullen echter alleen van de overdracht gebruikmaken in het geval dat voor het vermogen van de Koper een aanvraag tot surseance van betaling is gedaan of de Koper insolvent is resp. zijn vermogenstoestand in zoverre verslechtert dat insolventie gevreesd wordt. Als er onderhouds- en inspectiewerkzaamheden moeten worden uitgevoerd, moet de Koper deze op eigen kosten op tijd uitvoeren.
 
(3)       De contractproducten die onder eigendomsvoorbehoud staan, mogen voor volledige betaling van de verzekerde vorderingen noch aan derden verpand, noch voor de veiligheid in eigendom worden overgedragen, noch verhuurd of gewijzigd worden.
 
(4)       De Koper moet de standplaats van de contractproducten alsmede iedere wijziging van de standplaats onmiddellijk aan ons mededelen en ons onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen als en wanneer derden toegang krijgen tot contractproducten die van ons zijn. Indien de derde niet in staat is ons de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van een eis volgens § 771 ZPO te vergoeden, is de Koper aansprakelijk voor het verlies dat er voor ons is ontstaan.
 
(5)       Bij gedrag van de Koper dat in strijd is met de overeenkomst, in het bijzonder het niet betalen van de te betalen aankoopprijs, zijn wij gerechtigd terug te treden uit de overeenkomst volgens de wettelijke voorschriften en/ of de contractproducten op basis van het eigendomsvoorbehoud terug te eisen. Het terugeisen houdt niet tegelijkertijd de verklaring van het terugtreden in; wij zijn daarentegen gerechtigd, alleen de contractproducten terug te eisen en ons het terugtreden voor te behouden. Als de Koper de te betalen aankoopprijs niet betaalt, mogen wij deze rechten alleen doen gelden als wij de Koper eerder een niet succesvolle termijn gesteld hebben of een dergelijke gestelde termijn volgens de wettelijke voorschriften overbodig is.
 
 
§ 7      Eigendomsvoorbehoud bij ondernemers
 
(1)       Als de Koper ondernemer is, dan gelden naast de hiervoor genoemde regelingen van § 6 de volgende voorwaarden met betrekking tot een eigendomsvoorbehoud.
 
(2)       De ondernemer moet ons tijdens zijn openingstijden op ieder moment de bezichtiging van de contractproducten toestaan.
 
(3)       De Koper is gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud staande contractproducten volgens de gewone gang van zaken verder te verkopen en/ of te verwerken. In dit geval gelden aanvullende de volgende bepalingen:
 
(a)      Het eigendomsvoorbehoud heeft betrekking op de totale waarde van de producten die zijn ontstaan door verwerking, vermenging of verbinding van onze contractproducten, waarbij wij als fabrikant gelden. Als bij een verwerking, vermenging of verbinding met contractproducten van derden hun eigendomsrecht blijft bestaan, krijgen wij mede-eigendom in verhouding tot de factuurwaarde van de verwerkte, vermengde of verbonden contractproducten. Voor het overige geldt voor de producten die zijn ontstaan hetzelfde als voor de onder eigendomsvoorbehoud geleverde contractproducten.
 
(b)      De vorderingen tegenover derden die zijn ontstaan door het doorverkopen van de contractproducten of fabricaten draagt de Koper nu al in zijn geheel resp. ter hoogte van ons eventuele aandeel in het mede-eigendom af conform de hiervoor genoemde alinea over veiligheid. Wij aanvaarden deze overdracht. De in § 6 lid 3 genoemde verplichtingen gelden ook ten aanzien van de overgedragen vorderingen.
 
(c)      Voor de intrekking van de vordering blijft de Koper naast ons gemachtigd. Wij verplichten ons de vordering niet in te trekken, zolang de Koper zijn betalingsverplichtingen tegenover ons nakomt, niet te laat is met betalen, er geen aanvraag tot surseance van betaling is gedaan en zijn prestatievermogen geen ander gebrek heeft.Als dit echter het geval is, kunnen wij eisen dat de Koper ons de overgedragen vorderingen en de debiteuren daarvan aan ons bekend maakt, alle gegevens verstrekt voor het innen, de daarbij behorende documenten overhandigt en de debiteuren (derden) de overdracht mededeelt.
 
(d)      Als de waarde om de veiligheid te realiseren meer dan 10% hoger is dan onze vorderingen, zullen wij op verzoek van de Koper veiligheid naar onze keus ter beschikking stellen.
 
 
§ 8      Claims voor gebreken van de Koper, constructie- en vormveranderingen, kleurnuance-afwijkingen
 
(1)       Voor de rechten van de Koper in het geval van een materiaalfout of gebrek (waaronder verkeerde en niet voldoende levering evenals onjuiste montage of foutieve montage-instructies), gelden de wettelijke bepalingen, voor zover hierna niets anders is bepaald. In alle gevallen blijven de wettelijke speciale voorschriften voor definitieve levering van de overeengekomen goederen aan de consument (§§ 476, 479 BGB), het bij de Koper om een ondernemer gaat, onverminderd van kracht.
 
(2)       Basis van onze garantie is vooral de gemaakte afspraak over de toestand van de contractproducten. Als afspraak over de toestand van de overeengekomen goederen gelden alle productbeschrijvingen die onderwerp van het afzonderlijke contract zijn. Constructie- en vormveranderingen en afwijkingen in kleurnuances blijven voorbehouden, indien de overeengekomen goederen niet aanmerkelijk gewijzigd worden, de wijzigingen de Koper zijn aan te rekenen en de overeengekomen goederen voor het afgesproken doeleinde ongewijzigd kunnen worden gebruikt. De gegevens in de beschrijvingen over prestaties, gewicht, bedrijfskosten, verbruik, snelheid enz. moeten slechts als bij benadering worden beschouwd en geven geen afspraak over de toestand conform § 434 lid 1 S. 1 BGB weer.
 
(3)       Voor zover er geen afspraak is gemaakt over de toestand, moet er volgende de wettelijke regeling beoordeeld worden of er sprake is van een gebrek of niet (§ 434 lid 1 S. 2, 3 BGB). Voor publieke uitingen van de fabrikant van niet door ons vervaardigde overeengekomen goederen of van andere derden voor alle overeengekomen goederen (bijv. reclame-uitingen) zijn wij echter niet aansprakelijk.
 
(4)       Als de Koper ondernemer is, vereisen diens claims voor gebreken dat hij zijn wettelijke onderzoeksplicht en verplichting om gebreken kenbaar te maken, is nagekomen (§§ 377, 381 HGB). Als er bij het onderzoek of later een gebrek blijkt te zijn, dan moeten wij hier onmiddellijk een schriftelijke kennisgeving van ontvangen.  Als de Koper het onderzoek en / of kennisgeving van het gebrek volgens de voorschriften verzuimt, is onze aansprakelijkheid voor de niet gemelde gebreken uitgesloten.
 
(5)       Als de geleverde zaak gebrekkig is, kunnen wij allereerst kiezen of wij de nakoming uitvoeren door het gebrek op te heffen (verbetering achteraf) of door levering van een zaak zonder gebreken (vervangende levering). Ons recht, de gekozen manier van nakoming onder de wettelijke voorwaarden te weigeren, blijft onverminderd van kracht.
 
(6)       Wij zijn gerechtigd, de verschuldigde nakoming afhankelijk te maken van de te betalen aankoopprijs door de Koper. De Koper is echter gerechtigd een in verhouding tot het gebrek redelijk deel van de aankoopprijs terug te betalen.
 
(7)       De Koper moet ons voor de verschuldigde nakoming de vereiste tijd en gelegenheid geven, in het bijzonder om de beschadigde contractproducten voor controledoeleinden over te dragen. In het geval van een vervangende levering moet de Koper de door gebrek aangetaste contractproducten volgens de wettelijke voorschriften teruggeven.
 
(8)       De kosten die voor controle en nakoming nodig zijn, in het bijzonder transport-, arbeids- en materiaalkosten en tol, dragen wij, als er daadwerkelijk sprake is van een gebrek. Als echter blijkt dat de eis van de klant om het gebrek te verhelpen ongerechtvaardigd is, kunnen wij de hierdoor ontstane kosten van de Koper eisen.
 
(9)       In dringende gevallen, bijv. bij gevaar voor de bedrijfszekerheid of voor de afweer van onevenredige schade, heeft de Koper het recht, het gebrek zelf te verhelpen en van ons de vergoeding van de hiervoor objectieve kosten te eisen. Van een dergelijke zelf ondernomen actie, moeten wij onmiddellijk, zo mogelijk van tevoren, op de hoogte gesteld worden. Het zelfhulprecht bestaat niet als wij gerechtigd zijn een passende nakoming volgens de wettelijke voorschriften te weigeren.
 
(10)    Als de nakoming is mislukt of een voor de nakoming gestelde termijn door de Koper niet succesvol of volgens de wettelijke voorschriften overbodig is, kan de Koper uit de koopovereenkomst terugtreden of de aankoopprijs verlagen. Bij een gebrek dat niet te verhelpen is, bestaat echter geen recht tot terugtreding.
 
(11)    Schadevergoedingseisen van de Koper resp. vervanging van vergeefse inspanningen bestaan slechts met inachtneming van de richtlijn van § 9 en zijn voor het overige uitgesloten.
 
 
§ 9      Overige aansprakelijkheid
 
(1)       Indien uit deze AV verkoop inclusief de volgende bepalingen niets anders is gebleken, zijn wij aansprakelijk bij een schending van de contractuele en buitencontractuele verplichtingen volgens de desbetreffende wettelijke voorschriften.
 
(2)       Wij staan borg voor een schadevergoeding - ongeacht om welke rechtsgrond - bij opzet en nalatigheid. Bij eenvoudige nalatigheid zijn wij slechts
 
(a)aansprakelijk voor schade ontstaan door de dood, lichamelijk letsel of schade aan de gezondheid en
 
(b)voor schade die ontstaan is door de schending van de wezenlijke contractuele verplichting, waarbij onze aansprakelijkheid beperkt is tot de vergoeding van de te voorspellen, typisch optredende schade. Met een wezenlijke verdragsverplichting wordt een verplichting bedoeld waarbij de nakoming ervan de uitvoering van de overeenkomst volgens de voorschriften überhaupt pas mogelijk maakt en waarvan de naleving van de contractpartners regelmatig vertrouwt en mag vertrouwen.
 
(3)       De aansprakelijkheidsbeperkingen die uit alinea 2 blijken, gelden niet, indien wij een gebrek te kwader trouw hebben verzwegen of een garantie voor de toestand van de contractproducten hebben overgenomen en voor claims van de Kopers volgens de Wet op de Productaansprakelijkheid.
 
(4)       Voor natuurlijke slijtage en beschadigingen, die te wijten zijn aan nalatige of onjuiste behandeling van de contractproducten, zijn wij niet aansprakelijk.
 
(5)       Als wij vervangende onderdelen leveren, zijn wij niet verantwoordelijk voor schade die door onjuiste montage van de geleverde vervangende onderdelen wordt veroorzaakt.
 
(6)       Wegens plichtsverzuim, dat niet met het gebrek te maken heeft, kan de Koper slechts terugtreden of annuleren als wij verantwoordelijk zijn voor het plichtsverzuim. Een vrij annuleringsrecht van de Koper (in het bijzonder conform §§ 651, 649 BGB) wordt uitgesloten. Voor het overige gelden de wettelijke voorwaarden en rechtsgevolgen.
 
 
§ 10   Verjaring
 
(1)       Afwijkend van § 438 lid 1 nr. 3 BGB bedraagt de algemene verjaringstermijn voor claims uit een zakelijk of juridisch gebrek een jaar vanaf de levering van de contractproducten, indien de Koper ondernemer is. Als er een aanvaarding is afgesproken, begint de verjaring met de aanvaarding.
 
(2)       Is de Koper daarentegen consument, dan bedraagt de algemene verjaringstermijn voor claims uit een zakelijk of juridisch gebrek twee jaar vanaf de levering van de contractproducten. Als er een aanvaarding is afgesproken, begint de verjaring met de aanvaarding.
 
(3)       Zaken die in overeenstemming met waarvoor ze normaal gebruikt worden voor een bouwwerk worden gebruikt, leveren wij niet. Onverminderd van kracht blijven wettelijke speciale regelingen als de Verkoper te kwader trouw is (§ 438 lid 3 BGB) en voor claims in het leveranciersregres bij eindlevering aan een consument (§ 479 BGB).
 
(4)       De hiervoor genoemde verjaringstermijnen van het kooprecht gelden ook voor contractuele en buitencontractuele schadevergoedingsclaims van de Koper die op een gebrek van de contractproducten berusten, tenzij de toepassing van de regelmatige wettelijke verjaring (§§ 195, 199 BGB) in afzonderlijke gevallen tot een kortere verjaring leidt. De verjaringstermijnen van de Wet op de Productaansprakelijkheid blijven in ieder geval onverminderd van kracht. Voor het overige gelden voor schadevergoedingsclaims van de Koper conform § 9 uitsluitend de wettelijke verjaringstermijnen.
 
 
§ 11   Rechtskeuze en bevoegde rechtbank
 
(1)       Voor deze AV verkoop en alle rechtsbetrekkingen tussen ons en de Koper geldt het recht van de Bondsrepubliek Duitsland met uitzondering van alle internationale en supranationale (verdrags-)rechtsordes, in het bijzonder van het VN-Kooprecht. Voorwaarden en gevolgen van het eigendomsvoorbehoud conform § 6 zijn daarentegen onderworpen aan het recht van de desbetreffende standplaats van de zaak, tenzij dit bepaalt dat de rechtskeuze die is gemaakt onbetrouwbaar of nietig is.
 
(2)       Als de Koper de koopman is in de zin van het HGB (Wetboek van Koophandel), juridische persoon van het publiekrecht of publiekrechtelijke activa, is Oldenburg (Oldb.) uitsluitend - ook van internationale - de bevoegde rechtbank voor alle uit de contractuele verhouding directe of indirecte geschillen. Als de Koper geen algemene bevoegde rechtbank in het land heeft, dan geldt hetzelfde. Hetzelfde geldt ook als de Koper geen algemene woonplaats in het land heeft, na het sluiten van de overeenkomst zijn woonplaats of normale verblijfplaats verplaatst vanuit het land, of zijn woonplaats of normale verblijfplaats ten tijde van de aanklacht niet bekend is. Wij zijn echter gerechtigd, een klacht tegen een algemene bevoegde rechtbank van de Koper in te dienen.

Algemene inkoopvoorwaarden van Böckmann Fahrzeugwerke

§ 1     Algemeen
 
(1)     Deze algemene inkoopvoorwaarden (hierna AV inkoop) gelden uitsluitend voor onze bestellingen. De bevestiging of uitvoering van onze bestelling geldt als aanvaarding van deze AV inkoop. Voorwaarden van de leverancier die met deze AV inkoop in strijd zijn of daarvan afwijken erkennen wij alleen als wij uitdrukkelijk en schriftelijk met de geldigheid daarvan instemmen. Deze AV inkoop gelden ook dan, wanneer wij ons er van bewust zijn dat wij de levering zonder voorbehoud aanvaarden of deze betalen terwijl er tegenstrijdige voorwaarden zijn of voorwaarden die van de voorwaarden van de leverancier afwijken.
 
(2)     Deze AV inkoop gelden ook voor alle toekomstige zaken met de leverancier, voor zover het om gelijksoortige zaken gaat.
 
(3)     Als er tussen de contractpartners een kaderovereenkomst bestaat, is de leverancier verplicht, bestellingen van ons met toepassing van deze betreffende kaderovereenkomst te aanvaarden en uit te voeren. Ook een aanvaarding van de levering zonder voorbehoud of prestatie verandert daar niets aan.
 
 
§ 2     Offertes, bestellingen, schriftelijke vorm
 
(1)     Het maken van offertes of het opstellen van kostenramingen is gratis. Ook voor bezoeken, planning en overige prestaties vooraf die de leverancier in verband met het uitbrengen van offertes levert, dragen wij geen kosten en betalen wij geen vergoeding indien dit niet in uitzonderlijke gevallen afzonderlijk is afgesproken.
 
(2)     De leverancier is verplicht, de bestelling binnen 14 dagen te aanvaarden. Leveringsschema's in het kader van een bestel- en oproepplanning worden bindend als de leverancier niet binnen 3 werkdagen na ontvangst bezwaar maakt. Een verlate of van onze bestelling afwijkende aanvaarding/ bevestiging geldt als nieuw offerte en heeft onze uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming nodig.
 
(3)     Bestellingen en ondertekeningen moeten in schriftelijke vorm worden gedaan. Alle soorten mondelinge afspraken - inclusief wijzigingen een aanvullingen achteraf - zijn slechts dan bindend als ze schriftelijk door ons worden bevestigd. De schriftelijke vorm kan ook e-mail of fax zijn. Bij alle correspondentie moet het bestelnummer dat op de bestelling staat, worden vermeld. Voor vertragingen die ontstaan doordat niet aan deze verplichting is voldaan, draaien wij niet op.
 
 
§ 3     Prijzen, korting, betaling, betalingsafspraken
 
(1)     De in onze bestelling vermelde prijzen zijn bindend. Prijsverhogingen zijn slechts toegestaan als er schriftelijke afspraken over de prijs tussen de contractpartijen zijn gemaakt.
 
(2)     Alle prijzen zijn, voor zover niets anders is afgesproken, vrij op de door ons bepaalde plaats van ontvangst-/ prestatie. Deze omvatten alle leveringen en prestaties die de leverancier moet leveren om aan zijn prestatieverplichtingen te voldoen tot en op de bepaalde plaats van ontvangst -/ prestatie.
 
(3)     De wettelijke btw staat op de factuur vermeld.
 
(4)     Facturen moeten in overeenstemming met de specificaties op onze bestelling worden opgesteld. Als de door ons vermelde bestelgegevens ontbreken worden facturen niet door ons verwerkt en betaald; voor alle gevolgen die ontstaan doordat er niet aan deze verplichting wordt voldaan, is de leverancier aansprakelijk, tenzij hij kan aantonen dat hij niet in gebreke is.
 
(5)     Wij betalen de door de leverancier geëiste vergoeding, maximaal echter de afgesproken prijs, binnen 30 dagen gerekend vanaf levering en ontvangst van een factuur conform § 3 lid 4 (de termijn begint met de latere datum) met 3 % korting of binnen 60 dagen volgens het hiervoor genoemde tijdstip netto, indien niets anders is afgesproken.
 
 
§ 4     Verzendingsvoorschriften, oorsprong van de producten
 
(1)     De levering van de bestelde producten vindt plaats voor rekening en risico van de leverancier, tenzij uitdrukkelijk iets anders is afgesproken. Alle leveringen vinden franco huis plaats conform de voorwaarden van Incoterms 2010 (inclusief verpakking, verzekering, betaling van invoerrechten etc.), tenzij uitdrukkelijk iets anders is afgesproken.
 
(2)     De leverancier is verplicht, de te leveren zaken zo in te pakken en te verzenden, dat de levering gegarandeerd ongeschonden verzonden, uitgepakt en vervoerd kan worden. Voor beschadiging (-en) van de te leveren za(a)k (-en) als gevolg van een gebrekkige verpakking en/ of verzending is de leverancier aansprakelijk. Onze verpakkingsvoorschriften zijn geldig, die wij op verzoek in tekstuele vorm aan de leverancier doen toekomen.
 
(3)     Iedere levering moet van tevoren schriftelijk worden aangemeld, zodat gegevens over het aantal stuks, afmetingen en gewichten van tevoren bij ons bekend zijn. Dit geldt ook voor eventuele bijzondere voorschriften voor de omgang met de producten, in het bijzonder voor uitpakken, transport en opslag in onze bedrijfsomgeving.
 
(4)     Bij iedere zending moet een afleveringsbewijs in tweevoud worden bijgevoegd, waarin alle in onze opdracht voorgeschreven kenmerken zijn aangegeven.
 
(5)     Als het bij de levering om een gevaarlijke stof gaat die aan speciale nationale en/ of internationale verzendingsvoorschriften is onderworpen, moet de leverancier dit adequaat verpakken, beveiligen en kenmerken en op een geschikte manier verzenden. De leverancier is verplicht om zich aan de wettelijke voorschriften te houden.
 
(6)     Als de levering aan de oorsprongsvoorwaarden van het preferentieverdrag van de EU moet voldoen, zal de leverancier de overeenkomstige oorsprongsgetuigschriften aan ons leveren. De leverancier zal ons informeren als een te leveren zaak geheel of gedeeltelijk is onderworpen aan exportbeperkingen volgens Duits of een ander economisch recht met betrekking tot het buitenland.
 
(7)     Het afleveringsbewijs moet in een documentverzendtas worden geplaatst die met een duidelijk leesbare aanwijzing "hier afleveringsbewijs” moet worden voorzien en op de productverzending geplakt moet worden.
 
(8)     Verpakkingsmateriaal moet de leverancier naar onze keuze gratis op de plaats van ontvangst laten of gratis terugnemen.
 
 
§ 5     Overgedragen documenten, geheimhouding
 
(1)     Op alle in verband met de bestelling aan de leverancier overgedragen documenten, zoals tekeningen, schema's, modellen en overige documenten zoals hulpmiddelen die wij aan de leverancier geven voor de uitvoering van bestellingen, behouden wij ons eigendom- en auteursrechten voor. Ze mogen alleen volgens de voorschriften gebruikt worden en moeten op ieder moment op verzoek worden teruggeven. Voor de tijd dat de leverancier de documenten heeft, moet hij deze zorgvuldig opbergen. De documenten moeten onmiddellijk aan ons worden teruggegeven, indien de leverancier niet binnen de in § 2 bepaalde termijn onze bestelling aanvaardt.
 
(2)     Alle documenten over ter beschikking gestelde zaken en andere knowhow die aan de leverancier is overgedragen, waarmee hij bekend is tijdens de zakelijke samenwerking, moet hij strikt geheim houden en mag hij niet zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming aan derden overdragen resp. hen daarvan op de hoogte stellen. De leverancier mag de documenten slechts voor het uitvoeren van onze opdrachten gebruiken.
 
(3)     De geheimhoudingsplicht geldt ook na afwikkeling van deze overeenkomst. Deze houdt op te bestaan als en voor zover dat in de overgedragen afbeeldingen, tekeningen, berekeningen en overige documenten verkregen productiekennis algemeen bekend geworden is.
 
(4)     De leverancier moet onze auteursrechten en andere commerciële beschermingsrechten respecteren. Het gebruik is slechts toegestaan voor de doeleinden die in de overeenkomst zijn afgesproken. Producten uit de door ons ontworpen documenten, tekeningen, modellen en andere ter beschikking gestelde zaken of volgens onze gegevens gemaakte producten, mag de leverancier noch zelf, noch door derden gebruiken of (laten) verwerken.  Hij mag ze nog aan derden aanbieden, noch aan hen leveren.
 
 
§ 6     Tijden, termijnen
 
(1)     Die in de bestelling genoemde levertijden- en termijnen zijn bindend. De levertijden beginnen met de ontvangst van onze bestelling bij de leverancier. Doorslaggevend voor het nakomen van de afgesproken tijden en termijnen is de ontvangst van de levering zonder gebreken en/ of prestatie op de plaats van ontvangst en, indien afgesproken of wettelijk voorzien, de succesvol uitgevoerde aanvaarding.
 
(2)     Zodra de leverancier erkent dat hij geheel of gedeeltelijk niet op tijd kan voldoen aan overeengekomen tijden en termijnen, moet hij ons onmiddellijk - per e-mail of fax vooraf - onder vermelding van de redenen en de geschatte duur van de vertraging hiervan op de hoogte stellen. Overeenkomstige mededelingen van de leveranciers raken de wettelijke en/ of contractuele rechten en vorderingen die ons toekomen op basis van de vertraging niet. De door de vertraagde levering noodzakelijk wordende andere planning met betrekking tot de bestelling wordt onmiddellijk door ons bekend gemaakt en moet door de leverancier in acht worden genomen.
 
(3)     Als de leverancier in gebreke is, zijn wij gerechtigd de wettelijke aanspraken te doen gelden en in het bijzonder na vruchteloze afloop van een redelijke termijn schadevergoeding in plaats van de prestatie en terugtreding te eisen. Als wij schadevergoeding eisen, heeft de leverancier het recht ons aan te tonen dat hij niet verantwoordelijk is voor plichtsverzuim.
 
(4)     Door de aanvaarding van de verlate levering onder voorbehoud wordt er geen afstand gedaan van de schadeclaims waar wij vanwege de verlate levering of prestatie recht op hebben. Dit geldt tot de volledige betaling van de door ons betaalde schuld voor de betreffende prestatie.
 
(5)     De leverancier kan zich alleen beroepen op het uitblijven van noodzakelijke, door ons te leveren documenten, als hij de documenten schriftelijk heeft aangemaand en niet binnen de gestelde termijn heeft ontvangen.
 
 
§ 7     Voorbehoud van de contractuele boete
 
Voor zover met de leverancier een contractuele boete is afgesproken en hier sprake van is, kunnen wij deze naast de wanprestatie doen gelden. Wij verplichten ons, het voorbehoud van de contractuele boete binnen 10 werkdagen, gerekend vanaf de inontvangstneming van de verlate levering, tegenover de leverancier te verklaren. Verdergaande claims en rechten blijven voorbehouden.
 
 
§ 8     Gedeeltelijke, grotere of kleinere leveringen
 
(1)     Voor gedeeltelijke leveringen of gedeeltelijke prestaties is van tevoren onze schriftelijke toestemming nodig. Als wij dergelijke leveringen ook zonder toestemming vooraf in ontvangst nemen, is dit geen reden voor eerdere opeisbaarheid van (gedeeltelijke) betalingsrechten. Extra te betalen transportkosten dragen wij niet, ook als wij verklaard hebben dat we het eens zijn met gedeeltelijke leveringen of gedeeltelijke prestaties. Onze instemming met gedeeltelijke leveringen of gedeeltelijke prestaties is geen reden voor de aanspraak van de leverancier op toestemming voor toekomstige gedeeltelijke leveringen of gedeeltelijke prestaties, ook als wij deze herhaaldelijk en zonder bijzonder voorbehoud aanvaard hebben.
 
(2)     Wij behouden ons voor, grotere of kleinere leveringen of prestaties goed te keuren. Als er zonder schriftelijke toestemming grotere leveringen / grotere prestaties plaatsvinden, zijn wij gerechtigd, de aanvaarding van de levering/ prestatie te weigeren. Wij zijn gerechtigd, leveringen van de leverancier met de omvang van de grotere levering naar onze keuze op zijn kosten op te slaan of op zijn kosten aan hem terug te zenden.
 
 
§ 9     Risico dragen, ontvangst resp. aanvaarding, overmacht
 
(1)     De leverancier draagt het risico van de toevallige teloorgang en de toevallige verslechtering tot de leveringen en prestaties bij de plaats van ontvangst binnenkomen. Als aanvaarding wettelijk is bepaald of is afgesproken, draagt de leverancier het risico tot de aanvaarding. Afwijkende afspraken moeten door ons uitdrukkelijk schriftelijk worden bevestigd.
 
(2)     Overmacht, arbeidsconflicten, bedrijfsstoringen waar men geen schuld aan heeft, onrust, officiële maatregelen en andere onafwendbare gebeurtenissen bevrijden ons voor de duur van hun aanwezigheid van de plicht om op tijd te aanvaarden. Tijdens zulke gebeurtenissen en binnen 14 dagen nadat ze zijn geëindigd, zijn wij - zonder afbreuk te doen aan onze overige rechten - gerechtigd, geheel of gedeeltelijk uit de overeenkomst terug te treden, indien deze gebeurtenissen niet van te verwaarlozen duur zijn en onze behoefte wegens de daarom vereiste andere verwerving aanzienlijk verkleint. 
 
 
§ 10   Factuur
 
Facturen moeten in tweevoud na volledige levering zonder gebreken of na voltooiing van de prestatie of - indien een aanvaarding wettelijk is bepaald of afgesproken - na de aanvaarding voor iedere bestelling of prestatie onder vermelding van de door ons aangewezen bestelgegevens apart worden ingeleverd. Facturen zonder de door ons aangegeven bestelgegevens kunnen wij onbehandeld aan de leverancier terugsturen.
 
 
§ 11   Vrijwaring
 
(1)     De aanvaarding vindt plaats onder voorbehoud van een onderzoek naar geen gebreken, in het bijzonder naar juistheid en volledigheid, voor zover en zodra dit volgens de gewone gang van zaken te doen is. Een gebrek wordt per omgaande bij ons gereclameerd nadat het ontdekt is. In zoverre doet de leverancier afstand van het bezwaar tegen de verlate reclamatie van het gebrek.
 
(2)     De leverancier waarborgt dat de leveringen en prestaties overeenkomen met de afgesproken specificaties en niet met fouten is belast die de waarde of de deugdelijkheid van het normale of volgens de overeenkomst veronderstelde gebruik opheffen of verminderen.
 
(3)     De vrijgave van de getoonde tekeningen, schema's en overige documenten (bijv. schriftelijke stukken, programmeringen enz.) door ons doet geen afbreuk aan de verantwoordelijkheid van de leverancier voor de nakoming van de overeenkomst volgens de voorschriften.
 
(4)     Beschikbare en/ of bijgevoegde kenmerken van eigenschappen/ hoedanigheden, houdbaarheid, belastbaarheid, aanduidingen, beschrijvingen, begeleidende documenten en/ of reclame-uitingen, gebruiks- en montageaanwijzingen moeten juist, juridisch onberispelijk, volledig, begrijpelijk en in de Duitse taal en in de door ons vereiste andere talen worden opgesteld. Dit geldt daarmee overeenstemmend voor door de leverancier geleverde (diensten) prestaties, in het bijzonder voor adviesprestaties.
 
(5)     Wij hebben onverkort recht op de wettelijke claims van gebreken. Wij zijn in ieder geval gerechtigd, van de leverancier naar onze keuze het verhelpen van gebreken of levering van een nieuwe zaak te eisen. Het recht op schadevergoeding, in het bijzonder het recht op schadevergoeding in plaats van de prestatie, blijft uitdrukkelijk voorbehouden.
 
(6)     Claims van gebreken- ongeacht om welke rechtsgrond - verjaren 36 maanden nadat de aflevering resp. aanvaarding heeft plaatsgevonden. Langere wettelijke of contractuele verjaringstermijnen worden hierdoor niet aangetast.
 
(7)     Indien de leverancier na ons verzoek niet onmiddellijk nakoming levert, hebben wij het recht in dringende gevallen, in het bijzonder de afweer van acute gevaren of voor de vermijding van grotere schade, het gebrek op kosten van de leverancier zelf te verhelpen of door derden te laten verhelpen. Als wij deze weg kiezen, zullen wij dit aan de leverancier laten weten. Wij beslissen plichtshalve na beoordeling of de voorwaarden voor een dergelijke zelfhulp aanwezig zijn.
 
 
§ 12   Productaansprakelijkheid, verzekering
 
(1)     Indien de leverancier verantwoordelijk is voor productschade, is hij verplicht ons in zoverre op eerste verzoek te vrijwaren van schadevergoedingsclaims van derden, indien de oorzaak ligt op zijn machts- en organisatiegebied en hij jegens derden zelf verantwoordelijk is. In dit kader is de leverancier ook verplicht eventuele kosten te betalen die zijn ontstaan door het verband met een door ons doorgevoerde terugroepactie.  Over inhoud en omvang van uit te voeren terugroepmaatregelen zullen wij de leverancier - indien mogelijk en redelijk - inlichten en hem de gelegenheid geven om een standpunt in te nemen. Onverminderd van kracht blijven overige wettelijke eisen.
 
(2)     De leverancier moet een op basis van soort en omvang geschikte kwaliteitsborging uitvoeren die aan de nieuwste stand der techniek voldoet en moet ons deze in het geval van schade voortkomende uit de productaansprakelijkheid aantonen.
 
 
§ 13   Gedeeltelijke bestelling, eigendomsrechten, gebreken en tekorten
 
(1)     Voor zover wij de leverancier onderdelen ter beschikking stellen, behouden wij ons het eigendomsrecht daarop voor.
 
(2)     Als ter beschikking gestelde onderdelen door de leverancier verwerkt en omgebouwd worden, vindt de verwerking of het ombouwen voor ons plaats en worden wij eigenaar van de nieuwe zaak. Dit geldt ook als door ons ter beschikking gestelde onderdelen met andere voorwerpen die niet van ons zijn onafscheidelijk vermengd worden. Alleen als deze clausule met een eigendomsvoorbehoudclausule van een andere leverancier botst en/ of als de zaak van de leverancier als hoofdzaak wordt aangezien moet worden, geldt als afgesproken, dat wij voor het aandeel mede-eigendom krijgen dat overeenkomt met de waarde ten opzichte van de totale waarde van de hoofdzaak.
 
(3)     De leverancier neemt ons exclusieve eigendom of ons mede-eigendom voor ons in bewaring.
 
(4)     Schade, gebreken, verschillen in hoeveelheid of een onvolledigheid van ons ter beschikking gestelde producten moet de leverancier onmiddellijk aan ons melden. De leverancier is aansprakelijk voor materiaalverlies en/ of schadevergoeding.
 
 
§ 14   Octrooirechten van derden
 
(1)     Door de levering en de verwerking ervan door ons mogen octrooirechten van derden in de Bondsrepubliek Duitsland niet geschonden worden. Claims van derden zullen wij aan de leverancier mededelen. Wij zullen dergelijke claims niet goedkeuren. Wij machtigen de leverancier in zoverre dat hij het geschil met de derden gerechtelijk en buitengerechtelijk kan afhandelen.
 
(2)     In het geval van een opzettelijke schending van octrooirechten van derden, zal de leverancier zich op eigen kosten tegen claims van derden verweren, de derden wegens schending van octrooirechten op grond van leveringen en prestaties van de leverancier tegen ons een klacht indienen. De leverancier vrijwaart ons van alle claims die voortvloeien uit het gebruik van dergelijke octrooirechten, voor zover hij daar verantwoordelijk voor is.
 
(3)     Als het gebruik van de levering door ons door bestaande octrooirechten van derden belemmerd wordt, moet de leverancier op zijn kosten of de passende vergunning verkrijgen, of de betreffende onderdelen van de levering zo veranderen of verwisselen dat het gebruik van de levering niet meer wordt tegengewerkt door octrooirechten en dit tegelijkertijd in overeenstemming is met de contractuele afspraken.
 
 
§ 15   Privacybescherming
 
Wij zijn gerechtigd alle gegevens die in het kader van het nakomen van de contractuele verhouding met de leverancier van hem nodig zijn, op te slaan en te verwerken, ook als het om persoonsgegevens gaat (§ 28 Bundesdatenschutzgesetz). Eventuele vereiste toestemmingen van wettelijke vertegenwoordigers, werknemers en andere door de leverancier voor het nakomen van de verplichtingen ingezette personen, zal de leverancier inwinnen.
 
 
§ 16   Referenties/ reclame
 
De leverancier is zonder onze schriftelijke toestemming niet gerechtigd, informatie over een geplande of bestaande samenwerking met ons voor referentie- en marketingdoeleinden te gebruiken. Het is voor de leverancier ten strengste verboden te fotograferen op onze erven of in onze andere kantoorruimtes en bedrijfsterreinen zonder schriftelijke toestemming. Het gebruik / of de publicatie van iedere soort informatie, document, gegevensdragers is slechts volgens de voorschriften toegestaan. Voor referentie-/ reclamedoeleinden is het gebruik voor de leverancier ten strengste verboden.
 
 
§ 17   Het doorgeven van bestellingen, overdracht, compensatie
 
(1)     De leverancier mag de uitvoering van leveringen of prestaties of belangrijke onderdelen van de bestelde leveringen slechts na onze schriftelijke toestemming vooraf aan derden overdragen.
 
(2)     De leverancier kan zijn vordering op ons slechts met schriftelijke toestemming vooraf aan derden afstaan of door derden laten intrekken, tenzij het gaat om vorderingen die rechtsgeldig zijn vastgesteld of onbetwist zijn. § 354a HGB blijft door deze regeling onverminderd van kracht.
 
(3)     Voor de rechtsgeldigheid van eigendomsvoorbehoudregelingen van de leverancier die voorrang hebben op het eenvoudige eigendomsvoorbehoud, is schriftelijke overeenstemming met ons vooraf noodzakelijk. Als onze onderleveranciers bij ons eigendomsrechten, mede-eigendomsrechten of pandrechten doen gelden of executie­maatregelen laten doorvoeren, zijn wij gerechtigd, de leverancier alle hierdoor ontstane nadelen in rekening te brengen en zijn vorderingen stop te zetten.
 
 
§ 18   Gedeeltelijke ongeldigheid
 
De gerechtelijke ongeldigheid van een deel van deze voorwaarden heeft geen invloed op de geldigheid van de andere voorwaarden. In plaats van de ongeldige bepalingen die niet onderdeel van de overeenkomst zijn geworden, gelden de wettelijke voorschriften.
 
 
§ 19   Plaats van nakoming, toepasselijk recht, bevoegde rechtbank
 
(1)     Plaats van nakoming voor alle verplichtingen van de leverancier is de door ons bepaalde plaats van ontvangst, voor betalingen is de plaats van nakoming desalniettemin altijd Lastrup.
 
(2)     Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing met uitzondering van het VN-Kooprecht. Wij zijn echter gerechtigd, de leverancier ook bij de bevoegde rechtbank van de zetel van zijn zaak aan te klagen..
 
(3)     Bevoegde rechtbank is Oldenburg (Oldb.).