Algemene voorwaarden Online Shop voor particuliere klanten

 

1. Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden (AV) gelden voor alle leveringen van Böckmann Fahrzeugwerke GmbH aan consumenten.
Een consument is iedere natuurlijke persoon die een rechtshandeling sluit met een doel dat niet in de eerste plaats kan worden toegeschreven aan zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

2. Contractpartner

De koopovereenkomst wordt gesloten met Böckmann Fahrzeuge GmbH, bedrijfsleider: Klaus Böckmann, Siehefeld 5, 49688 Lastrup, handelsregister: arrondissementsrechtbank Oldenburg (Oldenburg), afdeling B nr. 5 HRB 151189.

3. Totstandkoming van de Overeenkomst

De presentatie van producten in de online winkel vormt geen juridisch bindend aanbod, maar eerder een vrijblijvende online catalogus. Door te klikken op de knop "Nu bestellen met betaalverplichting", plaatst u een bindende bestelling voor de goederen die in het winkelwagentje zijn opgenomen. De bevestiging van ontvangst van de bestelling vindt onmiddellijk plaats na het verzenden van de bestelling en vormt nog geen aanvaarding van de overeenkomst. We kunnen uw bestelling accepteren door een orderbevestiging per e-mail te verzenden of door de goederen binnen twee dagen af te leveren.

4. Herroepingsinformatie

Consumenten hebben een herroepingsrecht onder de volgende voorwaarden, waarbij consumenten elke natuurlijke persoon zijn die een rechtshandeling verricht voor doeleinden die niet hoofdzakelijk aan hun commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden toegeschreven:

Herroepingsrecht
U heeft het recht om deze overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen van een bestelling in bezit heeft genomen. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, dient u ons (Böckmann Fahrzeugwerke GmbH, Siehefeld 5, 49688 Lastrup, etl@boeckmann.com) op de hoogte te stellen van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen middels een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een per post verstuurde brief of e-mail). U kunt hiervoor het bijgevoegde standaard herroepingsformulier gebruiken. Dit is echter niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht verstuurt voordat de herroepingstermijn verstrijkt.

Gevolgen van herroeping
Indien u deze overeenkomst herroept, zullen wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten, onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen, terugbetalen. Wij zullen deze terugbetaling verrichten met hetzelfde betaalmiddel als u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor deze terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen de terugbetaling uitstellen totdat wij de goederen hebben teruggekregen of u hebt aangetoond dat u de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop u ons van de herroeping van deze overeenkomst in kennis hebt gesteld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. De deadline is gehaald als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van veertien dagen is verstreken. U draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van de goederen. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het behandelen van de goederen op een manier die verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Uitsluiting of vervroegd einde van het herroepingsrecht
Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten voor de levering van goederen die niet zijn geprefabriceerd en voor de vervaardiging waarvan een individuele keuze of beslissing door de consument bepalend is of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument.

Algemene opmerkingen

  1. Gelieve beschadigingen en verontreinigingen van de goederen te vermijden. Stuur de goederen terug in de originele verpakking met alle accessoires en verpakkingsonderdelen. Gebruik een beschermende buitenverpakking. Indien u de originele verpakking niet meer heeft, zorg dan met geschikte verpakking voor voldoende bescherming tegen transportschade.
  2. Stuur de goederen niet onder rembours naar ons terug.
  3. Let op dat de bovengenoemde punten 1-2 geen voorwaarde zijn voor de effectieve uitoefening van het herroepingsrecht.

Herroepingsformulier
Indien u de overeenkomst wenst te herroepen, vul dan dit formulier in en stuur het terug.

Widerrufsbelehrung_NL.pdf

5. Prijzen en verzendkosten

De prijzen in de online shop zijn inclusief btw.

Naast de genoemde prijzen berekenen we verzendkosten voor de levering. In Duitsland bedragen de verzendkosten EUR 4,50 voor een klein pakket van DHL, EUR 7,50 voor een pakket van DHL, EUR 19,50 voor volumineuze goederen van DHL en EUR 45,00 voor levering door een expediteur. De exacte verzendkosten voor de levering van de bestelling kunnen worden bekeken in het winkelmandje tijdens het bestelproces. De weergave in het winkelmandje tijdens het bestelproces geldt ook voor bestellingen vanuit het buitenland.

6. Levering

Wij verzenden onze pakketten binnen Duitsland met DHL of UPS. In het buitenland kan de dienstverlener verschillen, afhankelijk van het land van bestemming. De huidige ontvangende landen zijn Duitsland, België, Denemarken, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, Zweden, Spanje, Liechtenstein, Polen, Hongarije, Tsjechië, Slowakije, Roemenië, Letland en Zwitserland.

De levertijd bedraagt maximaal 3 werkdagen. Afwijkende levertijden worden op de desbetreffende productpagina vermeld. Bij aangevraagde producten ontvang je van ons informatie over de levertijd. 

7. Betaling

Betalen kan met Klarna, PayPal, creditcard, SEPA overschrijving, Bancontact, Giropay, EPS, Apple Pay of iDeal. We behouden ons het recht voor om je alleen bepaalde betaalmethoden aan te bieden. Het is niet mogelijk om een korting in mindering te brengen.

Betaling met Klarna
In samenwerking met Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden, bieden wij je de betaalmethode Klarna. Hierbij heb je de mogelijkheid om te kiezen tussen een directe overboeking en achteraf betalen. Je betaling wordt overgemaakt aan Klarna. Meer informatie vind je in de gebruiksvoorwaarden van Klarna. Je persoonlijke gegevens worden door Klarna verwerkt in overeenstemming met de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming en zoals beschreven in het privacybeleid van Klarna.

Betaling met PayPal
Je betaalt direct via je PayPal-account. Na het indienen van je bestelling word je doorgestuurd naar PayPal waar je de betaling voor je bestelling autoriseert. Zodra wij op de hoogte zijn van je autorisatie, wordt je bestelling verzonden. Dit is afhankelijk van de levertijd van de bestelde producten. Je PayPal-rekening wordt direct na autorisatie gedebiteerd voor het daadwerkelijke factuurbedrag na aftrek van eventuele kortingen en dergelijke.

Betaling met creditcard
Je betaalt direct tijdens het bestelproces door je creditcardgegevens in te voeren. Wanneer de goederen worden verzonden, wordt het werkelijke factuurbedrag na aftrek van eventuele kortingen van je creditcard afgeschreven.

Betaling via SEPA-overschrijving
Door de betaalmethode "SEPA-incasso" te selecteren, zijn wij gemachtigd om het factuurbedrag via automatische incasso van de door de consument opgegeven bankrekening af te schrijven. Hiervoor geeft de consument ons een SEPA-machtiging tot automatische incasso. De consument kan de SEPA-incassomachtiging te allen tijde intrekken door ons dit schriftelijk of per e-mail te laten weten. Een dergelijke herroeping heeft geen gevolgen voor reeds gedane betalingen, maar is wel van kracht voor toekomstige transacties.

Betalen met Apple Pay
Met Apple Pay betaal je direct via je Apple account. Na het plaatsen van je bestelling word je doorgestuurd naar Apple, waar je de betaling van het orderbedrag kunt autoriseren. Zodra wij van je autorisatie op de hoogte zijn, wordt je bestelling verzonden. Dit is afhankelijk van de levertijd van de bestelde producten. Afhankelijk van de betaalmethode die bij Apple Pay is opgeslagen, wordt het daadwerkelijke factuurbedrag na aftrek van eventuele kortingen direct na autorisatie of na verzending afgeschreven.

8 Eigendomsvoorbehoud

De goederen blijven ons eigendom totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden.

9 Garantie

Als je transportschade aan je bestelling ontdekt, moet je ons hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen. Verborgen transportschade moet binnen 7 werkdagen aan ons worden gemeld. Stuur in dit geval een kopie van het ontvangstbewijs van de dienstverlener en foto's van de transportschade naar etl@boeckmann.com. 

10. Geschillenbeslechting

De Europese Commissie moet zorgen voor een Europees platform voor onlinegeschillenbeslechting ("ODR-platform"). Het ODR-platform is beschikbaar op internet op https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Ons e-mailadres dat u kunt gebruiken om contact met ons op te nemen is info@boeckmann.com.

Geschillenbeslechtingsprocedures voor arbitragecommissies voor consumentenzaken
We willen erop wijzen dat we niet bereid of verplicht zijn om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumentenzaken in de zin van de Wet op de beslechting van consumentengeschillen.

Algemene verkoopvoorwaarden van Böckmann Fahrzeugwerke

1.     Algemeen
 
1.1     Deze Algemeen Verkoopvoorwaarden (hierna te noemen 'AVV) gelden voor al onze zakenrelaties met onze cliënten ((hierna te noemen: 'kopers'), voor zover het daarbij ondernemers in de zin van § 14 BGB, publiekrechtelijke rechtspersonen of publiekrechtelijke speciale fondsen betreft. 
 
1.2     De AVV gelden in het bijzonder voor overeenkomsten betreffende de verkoop en/of de levering van roerende zaken, in het bijzonder van voertuigen van iedere aard, aanhangwagens, toebehoren en onderdelen, (hierna ook 'goederen' genoemd), ongeacht of we de goederen zelf vervaardigen of bij toeleveranciers inkopen (§§ 433, 650 BGB). Tenzij anders overeengekomen, gelden de AVV in de op het moment van de bestelling van de koper geldende of in elk geval in de versie die hem het laatst in tekstvorm is meegedeeld, als raamovereenkomst ook voor soortgelijke toekomstige overeenkomsten, zonder dat wij in elk afzonderlijk geval hiernaar opnieuw hoeven te verwijzen.
 
1.3     Onze AVV zijn exclusief van toepassing. Afwijkende, hiermee in tegenspraak zijnde of aanvullende Algemene Voorwaarden van de koper worden slechts dan en in zoverre onderdeel van de overeenkomst, als we uitdrukkelijk hebben ingestemd met de geldigheid hiervan. Deze toestemmingsvereiste geldt in alle gevallen, bijvoorbeeld ook indien we, wanneer we op de hoogte zijn van de AV van de koper, de levering aan hem zonder voorbehoud uitvoeren.
 
1.4     In individuele gevallen gemaakte individuele afspraken met de koper (inclusief bijkomende afspraken en aanvullingen en wijzigingen) hebben in ieder geval voorrang boven deze AVV. Voor de inhoud van dergelijke afspraken is, behoudens tegenbewijs, een schriftelijke overeenkomst resp. onze schriftelijke bevestiging beslissend.
 
1.5    Juridisch relevante verklaringen en kennisgevingen van de koper met betrekking tot de overeenkomst (bijv. stellen van termijnen, kennisgeving van gebreken, ontbinding of vermindering) dienen schriftelijk, d.w.z. in schriftelijke of tekstuele vorm (bijv. brief, e-mail, fax) te worden gedaan. Dit laat onverlet wettelijke vormvereisten en verdere bewijzen, met name in geval van twijfel aan de legitimatie van degene die verklaart.
 
1.6     Verwijzingen naar de geldigheid van wettelijke voorschriften dienen slechts ter verduidelijking. Ook zonder een dergelijke verduidelijking gelden daarom de wettelijke voorschriften, voor zover ze in deze AVV niet direct worden gewijzigd of uitdrukkelijk worden uitgesloten.
 
 
2.     Sluiten van de overeenkomst
 
2.1     Onze aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet bindend. Dit geldt ook, indien we de koper catalogi, technische documentatie (bijv. tekeningen, ontwerpen, berekeningen, calculaties, verwijzingen naar DIN-Normen), andere productbeschrijvingen of documenten — ook in elektronische vorm — ter beschikking hebben gesteld, waarop wij ons eigendoms- en auteursrechten voorbehouden. Deze mogen zonder onze uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming niet toegankelijk worden gemaakt aan derden.
 
2.2     Informatie uit catalogi, technische documentatie (zoals tekeningen, plannen, berekeningen, verwijzingen naar DIN-normen e.d.), overige productbeschrijvingen of documenten die niet door ons zijn opgesteld, door ons zijn gebruikt of anderszins aan ons kunnen worden toegeschreven, dient door de koper aan ons te worden uiteengezet- voor zover hij zijn beslissing om de overeenkomst te sluiten op dergelijke informatie baseert. In dit geval kunnen wij ons uitspreken over de juistheid ervan. Indien de koper deze verplichting schendt, zijn dergelijke gegevens niet bindend, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk tot deel van de overeenkomst is verklaard.
 
2.3     De bestelling van de goederen door de koper geldt als bindend aanbod tot het sluiten van een koop, het leveren van een werk of een andere overeenkomst. Voor zover uit de bestelling niets anders voortvloeit, zijn we gerechtigd dit contractaanbod binnen 14 dagen na ontvangst hiervan door ons te aanvaarden.
 
2.4     De aanvaarding van het bovenstaande contractaanbod door ons kan hetzij schriftelijk (bijv. door opdrachtbevestiging) hetzij door het leveren van de goederen aan de koper kenbaar worden gemaakt.
 
 
3.     Leveringstermijn; vertraging
 
3.1     De leveringstermijn wordt individueel overeengekomen resp. door ons bij aanvaarding van de bestelling vermeld. Indien dit niet het geval is, dan bedraagt de leveringstermijn ca. vier (4) weken vanaf het sluiten van de overeenkomst.
 
3.2     Door na het sluiten van de overeenkomst opgegeven wijzigings- of aanvullingswensen van de koper wordt de levertijd op redelijke wijze verlengd. Wij zullen de koper onmiddellijk op de hoogte stellen van de vermoedelijke nieuwe leveringstermijn.
 
3.3     Voor zover wij bindende leveringstermijnen om redenen, waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn, niet kunnen nakomen (niet beschikbaar zijn van de prestatie), zullen we de koper hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen en tevens de waarschijnlijke nieuwe leveringstermijn meedelen. Als de prestatie ook binnen de nieuwe termijn niet beschikbaar is, hebben wij het recht, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden; een reeds geleverde tegenprestatie van de koper zullen wij onverwijld terugbetalen. Als geval van het niet beschikbaar zijn van de prestatie in deze zin geldt in het bijzonder dat door onze toeleverancier niet tijdig aan onszelf geleverd wordt, indien wij een congruente afdekkingstransactie hebben gesloten, noch wij noch onze leverancier schuld hebben of wij in het individuele geval niet verplicht zijn om ervoor te zorgen.
 
3.4     Het optreden van een vertraagde levering door ons richt zich naar de wettelijke voorschriften. In alle gevallen is echter een aanmaning door de koper noodzakelijk. Indien onze levering wordt vertraagd, dan kan de koper een vaste vergoeding voor zijn vertragingsschade eisen. De vaste schadevergoeding bedraagt voor iedere voltooide kalenderweek van de vertraging 0,5% van de nettoprijs (leveringswaarde), in totaal echter maximaal 5% van de leveringswaarde van de vertraagd geleverde goederen. Ons blijft het bewijs voorbehouden dat de koper helemaal geen of slechts een aanzienlijk geringere schade dan de bovenstaande vaste schadevergoeding heeft geleden.
 
3.5     De rechten van de koper conform artikel 8 van deze AVV en de wettelijke rechten, in het bijzonder bij een uitsluiting van de prestatieverplichting (bijv. op grond van onmogelijkheid of onredelijkheid van de prestatie en/of nakoming achteraf) blijven onverminderd van kracht.
 
 
4.     Levering, risico-overgang, aanvaarding, acceptatieverzuim
 
4.1     Levering geschiedt af magazijn Lastrup (ex works volgens Incoterms 2020), dat tevens de plaats van levering en eventuele latere nakoming is. Op verzoek en op kosten van de koper worden de goederen naar een andere plaats van bestemming verzonden (verzendingskoop). Voor zover niet iets anders is overeengekomen, zijn we gerechtigd de aard van de verzending (in het bijzonder transportbedrijf, verzendwijze, verpakking) zelf te bepalen.
 
4.2     Het risico van de toevallige teloorgang en de toevallige verslechtering van de goederen gaat uiterlijk bij de overdracht op de koper over. Bij de verzendingskoop gaat echter het risico van de toevallige teloorgang en de toevallige verslechtering van de goederen en het vertragingsrisico al over bij de levering van de goederen aan de expediteur, de vervoerder of de overige voor de uitvoering van de verzending aangewezen persoon of instelling. Voor zover een oplevering is overeengekomen, is deze bepalend voor de risico-overgang. Ook voor het overige gelden voor een overeengekomen aanvaarding de wettelijke voorschriften van het recht betreffende overeenkomsten over de aanneming van werk. Aan de overdracht resp. oplevering wordt gelijkgesteld, indien de koper met de aanvaarding in gebreke is.
 
4.3     Indien de koper in acceptatieverzuim komt, hij een medewerkingshandeling achterwege laat of onze levering om andere redenen vertraagd wordt, waarvoor de koper verantwoordelijk is, zijn we gerechtigd om een vergoeding te eisen voor de hieruit voortvloeiende schade inclusief meerkosten (bijv. opslagkosten). 
 
 
5.     Prijzen en betalingsvoorwaarden; verzending van facturen en creditnota's
 
5.1     Voor zover in individuele gevallen niets anders is overeengekomen, gelden onze telkens op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst actuele prijzen, en wel af magazijn, plus wettelijke omzetbelasting.
 
5.2     Bij de verzendingskoop (§ 4.1) komen de werkelijk gemaakte transportkosten af magazijn en de kosten van een evt. door de koper gewenste transportverzekering voor rekening van de koper. Eventuele invoerrechten, kosten, belastingen en overige publieke heffingen komen voor rekening van de koper. Transportverpakkingen en alle overige verpakkingen met inachtneming van de verpakkingsverordening nemen we niet terug, deze worden eigendom van de koper; hiervan uitgezonderd zijn pallets.
 
5.3     De koopsom is opeisbaar en te voldoen binnen 30 dagen na facturering en levering resp. aanvaarding van de goederen. Wij zijn echter te allen tijde gerechtigd, ook in het kader van een lopende zakenrelatie, een levering geheel of gedeeltelijk slechts tegen vooruitbetaling uit te voeren. Wij zullen uiterlijk bij de orderbevestiging een voorbehoud in dit opzicht aangeven.
 
5.4     Bij het verstrijken van bovenstaande betalingstermijn is de koper in verzuim. Over de koopsom dient gedurende het verzuim de actuele wettelijke vertragingsrente te worden voldaan. Wij behouden ons het claimen van verdergaande vertragingsschade voor. Ten opzichte van ondernemers blijft ons recht op de commerciële vervalrente (§ 353 HGB) onverminderd van kracht.
 
5.5     Aan de koper komen verrekenings- of retentierechten slechts in zoverre toe, als zijn claim rechtsgeldig is vastgesteld of onomstreden is. In geval van gebreken in de levering laat dit de tegenrechten van de koper, in het bijzonder overeenkomstig artikel 7.6 zin 2 van deze AVV onverlet.
 
5.6     Indien na afsluiting van de overeenkomst duidelijk wordt dat ons recht op de koopsom door een ontbrekende draagkracht van de koper in gevaar is (bijv. door een verzoek tot het openen van een faillissementsprocedure), dan zijn wij volgens de wettelijke voorschriften voor het weigeren van de prestatie en - eventueel na het stellen van een termijn - gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst (§ 321 BGB). 
Bij overeenkomsten betreffende de productie van onvervangbare zaken (individuele producties) kunnen we de ontbinding meteen kenbaar maken; de wettelijke regelingen aangaande de overbodigheid van het stellen van een termijn blijven onverminderd van kracht.

5.7     Alle facturen en creditnota's maken en verzenden wij uitsluitend in elektronische vorm.
 
 
6.     Eigendomsvoorbehoud
 
6.1     Tot de volledige betaling van al onze huidige en toekomstige vorderingen uit de koopovereenkomst en een lopende zakenrelatie (gedekte vorderingen) behouden we ons het eigendom van de verkochte goederen voor.

Tijdens de duur van het eigendomsvoorbehoud komt ons het recht op het bezit van de voertuigpapieren toe. Het eigendom dat we ons voorbehouden gaat ook niet op de koper of derden over, doordat de voertuigpapieren aan een kredietinstelling van de koper met de verplichting worden toegezonden, hierover slechts als trustee tegen betaling te beschikken, of doordat deze aan de koper zijn overhandigd.
 
6.2     De koper is verplicht de goederen zorgvuldig te behandelen, zolang het eigendom nog niet op hem is overgegaan. Wanneer het hoogwaardige goederen betreft, is hij in het bijzonder verplicht, deze op eigen kosten tegen diefstal-, brand- en waterschade voldoende en tegen nieuwwaarde te verzekeren. De koper staat zijn toekomstige aanspraken op vergoeding jegens zijn verzekeraar tot zekerheid aan ons af. We accepteren deze cessie. Wij zullen echter alleen van de cessie gebruik maken, indien ten aanzien van het vermogen van de koper een faillissement is aangevraagd of de koper insolvent is of zijn financiële situatie dermate verslechtert dat insolventie te vrezen valt. Indien er onderhouds- en inspectiewerkzaamheden moeten plaatsvinden, dan dient de koper deze op eigen kosten tijdig uit te voeren.
 
6.3     De onder eigendomsvoorbehoud vallende goederen mogen vóór volledige betaling van de gewaarborgde vordering noch aan derden verpand, noch tot zekerheid worden overgedragen. De koper dient ons onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen, indien een faillissementsaanvraag wordt ingediend of indien derden (bijv. beslagleggingen) ingrijpen op de ons toebehorende goederen.
 
6.4     De koper dient ons gedurende zijn openingstijden de inspectie van de goederen te allen tijde toe te staan. De koper dient ons bovendien de locatie van de goederen en iedere wijziging van standplaats van de goederen onmiddellijk mee te delen en ons onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen, indien en voor zover er ingrepen door derden op de ons toebehorende goederen plaatsvinden. Voor zover de derde niet in staat is om ons de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van een rechtsvordering volgens § 771 ZPO te vergoeden, is de koper aansprakelijk voor het door ons geleden verlies.
 
6.5     Bij een gedrag van de koper dat in strijd is met de overeenkomst, in het bijzonder bij het niet betalen van de verschuldigde koopprijs, zijn we gerechtigd, conform de wettelijke voorschriften de overeenkomst te ontbinden of/en de goederen op grond van het eigendomsvoorbehoud op te eisen. De eis tot teruggave omvat niet tevens de verklaring van de ontbinding; wij zijn veeleer gerechtigd om slechts de goederen op te eisen en ons de ontbinding voor te behouden. Indien de koper de opeisbare koopsom niet voldoet, mogen we deze rechten slechts doen gelden, indien we de koper vooraf een redelijke betalingstermijn hebben gesteld of een dergelijk stellen van een termijn volgens de wettelijke voorschriften overbodig is.

6.6     De koper is tot aan de herroeping volgens het onderstaande artikel 6.6.3 gerechtigd om de goederen onder eigendomsvoorbehoud in het kader van een normale bedrijfsuitoefening door te verkopen en/of te verwerken. In dit geval gelden aanvullend de volgende bepalingen:

6.6.1   Het eigendomsvoorbehoud strekt zich uit tot de door verwerking, vermenging of verbinding van onze goederen, tot de volledige waarde hiervan, waarbij wij geacht worden de producent te zijn. Indien bij een verwerking, vermenging of verbinding met goederen van derden het eigendomsrecht hierop blijft bestaan, dan verwerven we het mede-eigendom naar rato van de factuurwaarden van de verwerkte, vermengde of verbonden goederen. Voor het overige geldt voor het ontstane product hetzelfde als voor de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen.

6.6.2   De uit het doorverkopen van de goederen of van het product ontstane vorderingen op derden staat de koper reeds nu in hun geheel resp. ter hoogte van ons eventueel mede-eigendomsaandeel als zekerheid aan ons af, conform het vorige lid. Wij aanvaarden de cessie. De in artikel 6.3 genoemde verplichtingen van de koper gelden ook ten aanzien van de afgestane vorderingen.

6.6.3   Tot incassering van de vordering blijft de koper naast ons gemachtigd. Wij verplichten ons om de vordering niet te incasseren, zolang de koper zijn betalingsverplichtingen jegens ons nakomt, er geen sprake is van een ander gebrek van zijn draagkracht en wij het eigendomsvoorbehoud niet inroepen door de uitoefening van een recht overeenkomstig artikel 6.5. Indien dit echter het geval is, dan kunnen we eisen dat de koper ons de afgestane vorderingen en de debiteuren hiervan bekendmaakt, alle voor het incasseren noodzakelijke gegevens verstrekt, de bijbehorende stukken overhandigt en de debiteuren (derden) van de cessie op de hoogte stelt. Bovendien hebben wij in dit geval het recht om de koper de bevoegdheid tot verdere verkoop en verwerking van de goederen onder eigendomsvoorbehoud te ontnemen.

6.6.4   Indien de realiseerbare waarde van de zekerheden meer dan 10% hoger is dan onze vorderingen, zullen wij op verzoek van de koper zekerheden vrijgeven naar onze keuze.


7.    Reclames van de koper, constructie-, vormveranderingen en kleurafwijkingen
 
7.1     Voor de rechten van de koper bij materiële gebreken en rechtsgebreken (inclusief verkeerde leveringen en tekorten in de levering, ondeskundige montage of gebrekkige montagehandleiding) gelden de wettelijke voorschriften, voor zover hierna niets anders is bepaald. In alle gevallen laat dit onverlet de speciale wettelijke voorschriften bij de uiteindelijke levering van de niet verwerkte goederen aan een consument, ook indien deze ze verder verwerkt (leveranciersverhaal conform §§ 478 BGB). Aanspraken op leveranciersverhaal zijn uitgesloten, wanneer de gebrekkige goederen door de koper of een andere ondernemer verder zijn verwerkt, bijv. door inbouw in een ander product.
 
7.2     Grondslag van onze aansprakelijkheid bij gebreken is vooral de over de hoedanigheid van de artikelen getroffen overeenkomst. Als een overeenkomst over de hoedanigheid van de goederen - indien en voor zover niet anders overeengekomen - alle productbeschrijvingen en fabrieksspecificaties die het onderwerp zijn van de individuele overeenkomst of die door ons openbaar zijn gemaakt (met name in catalogi of op onze homepage) op het moment van het sluiten van de overeenkomst. Constructie- of vormveranderingen en afwijkingen in kleur blijven voorbehouden, indien de goederen niet aanmerkelijk gewijzigd worden, de wijzigingen voor de koper redelijk zijn en de goederen voor het overeengekomen doel onveranderd gebruikt kunnen worden. De informatie in de beschrijvingen van prestaties, gewicht, exploitatiekosten, verbruik, snelheid etc. dienen slechts als bij benadering te worden beschouwd en vormen geen hoedanigheidsovereenkomst conform § 434 lid 1 zin 1 BGB.
 
7.3     Voor zover de kwaliteit niet is overeengekomen, dan dient volgens de wettelijke regeling te worden beoordeeld of er al dan niet sprake is van een gebrek (§ 434 lid 1 zin 2 en 3 BGB). Voor publieke uitlatingen van de fabrikant of andere derden (bijv. reclame-uitingen) waarop de koper ons niet heeft gewezen als zijnde doorslaggevend voor zijn aankoop, aanvaarden wij echter geen aansprakelijkheid.

7.4     Wij zijn in principe niet aansprakelijk voor gebreken waarvan de koper op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst op de hoogte is of door grove nalatigheid niet op de hoogte is (§ 442 BGB). Verder veronderstellen garantieclaims van de koper dat hij zijn wettelijke onderzoeks- en reclameverplichtingen (§§ 377, 381 HGB) is nagekomen. In het geval van onderdelen en andere goederen die bestemd zijn voor installatie of andere verdere verwerking, dient in ieder geval onmiddellijk voor de verwerking een onderzoek te worden uitgevoerd. Indien bij het onderzoek of op een later tijdstip een gebrek blijkt, dan dient dit ons onmiddellijk schriftelijk te worden gemeld. In ieder geval dienen duidelijke gebreken binnen 5 werkdagen na levering schriftelijk te worden gemeld en gebreken die bij het onderzoek niet kunnen worden vastgesteld, moeten binnen dezelfde termijn na ontdekking schriftelijk te worden gemeld. Indien de koper een behoorlijk onderzoek en/of het indienen van de klacht nalaat, is onze aansprakelijkheid voor het niet tijd resp. niet behoorlijk gemelde gebrek volgens de wettelijke voorschriften uitgesloten.

7.5     Indien de geleverde zaak gebrekkig is, dan kunnen we allereerst kiezen of we de nakoming achteraf uitvoeren door het opheffen van het gebrek (verbetering achteraf) of door levering van een zaak zonder gebrek (vervangende levering). Ons recht om de nakoming achteraf onder de wettelijke voorwaarden te weigeren blijft onverminderd van kracht.

7.6     Wij zijn gerechtigd om de verschuldigde nakoming achteraf ervan afhankelijk te stellen of de koper de verschuldigde koopsom betaalt. De koper is echter gerechtigd om een in verhouding tot het gebrek redelijk deel van de koopprijs in te houden.

7.7     De koper zal ons voor de verschuldigde nakoming achteraf de noodzakelijke tijd en gelegenheid bieden, in het bijzonder de goederen waarover is gereclameerd voor onderzoeksdoeleinden overhandigen. In geval van een vervangende levering dient de koper ons de gebrekkige zaak conform de wettelijke voorschriften terug te geven. De nakoming achteraf omvat noch de verwijdering van de gebrekkige zaak, noch het opnieuw installeren ervan, indien wij oorspronkelijk niet tot de installatie ervan verplicht waren.

7.8     De met het oog op het onderzoek en nakoming achteraf noodzakelijke kosten, in het bijzonder transport-, reis-, arbeids- en materiaalkosten en eventuele verwijderings- en installatiekosten komen voor onze rekening of vergoeden wij in overeenstemming met de wettelijke bepalingen, als er werkelijk sprake is van een gebrek. Anders kunnen wij van de koper de vergoeding eisen van de kosten die zijn gemaakt als gevolg van het onterechte verzoek om het gebrek te verhelpen (in het bijzonder onderzoeks- en transportkosten), tenzij het niet aanwezig zijn van het gebrek voor de koper niet zichtbaar was.

7.9     In dringende gevallen, bijv. bij gevaar voor de bedrijfszekerheid of ter afwending van onevenredige schade, heeft de koper het recht om het gebrek te verhelpen en van ons vergoeding van de hiertoe objectief noodzakelijke kosten te eisen. Van een dergelijk zelf uitvoeren dienen wij onverwijld, zo veel mogelijk vooraf, op de hoogte te worden gesteld. Een dergelijk recht tot het zelf uitvoeren bestaat niet, indien we gerechtigd zouden zijn om een desbetreffende nakoming achteraf volgens de wettelijke voorschriften te weigeren.

7.10    Indien de nakoming achteraf is mislukt of een voor de nakoming achteraf door de koper te stellen redelijke termijn zonder succes is verstreken of conform de wettelijke voorschriften overbodig is, kan de koper de koopovereenkomst ontbinden of de koopsom verlagen. Bij een onbelangrijk gebrek bestaat er echter geen  ontbindingsrecht.

7.11    Aanspraken van de koper op schadevergoeding en/of vergoeding van vergeefse kosten bestaan ook bij gebreken slechts met inachtneming van artikel 8 van deze AVV en zijn voor het overige uitgesloten.


8.     Overige aansprakelijkheid
 
8.1     Voor zover uit deze AVV met inbegrip van de volgende bepalingen niets anders voortvloeit, zijn wij bij een schending van contractuele en buitencontractuele verplichtingen aansprakelijk volgens de wettelijke voorschriften.

8.2     Wij zijn aansprakelijk voor schadevergoeding - ongeacht de rechtsgrond - in het kader van de schuldaansprakelijkheid bij opzet en grove nalatigheid. In geval van eenvoudige nalatigheid zijn wij, behoudens wettelijke aansprakelijkheidsbeperkingen (bijv. zorgvuldigheid in eigen zaken; onbeduidend plichtsverzuim), slechts aansprakelijk

a)      voor schade door de aantasting van het leven, het lichaam of de gezondheid,

b)      voor schade uit de schending van een wezenlijke contractuele verplichting (verplichting waardoor het behoorlijk uitvoeren van de overeenkomst pas mogelijk is en op de vervulling waarvan de contractpartner als regel vertrouwt en mag vertrouwen, zog. fundamentele plicht); in dit geval is onze aansprakelijkheid echter beperkt tot de vergoeding van voorzienbare, typisch optredende schade.
 
8.3     De uit artikel 8.2 voortvloeiende aansprakelijkheidsbeperkingen gelden jegens derden, alsmede bij plichtsverzuim door personen (ook ten gunste van hen) voor wier schuld wij volgens de wettelijke bepalingen aansprakelijk zijn. Deze gelden niet, indien een gebrek arglistig verzwegen of garantie is gegeven voor de hoedanigheid van de goederen en voor aanspraken van de koper volgens de Duitse Wet op de Productaansprakelijkheid.
 
8.4     Wegens een tekortkoming in de nakoming die niet uit een gebrek bestaat, kan de koper slechts ontbinden of opzeggen, indien wij verantwoordelijk zijn voor de tekortkoming in de nakoming. Een vrij opzeggingsrecht van de koper (in het bijzonder conform §§ 650, 648 BGB) wordt uitgesloten. Voor het overige gelden de wettelijke vooorwaarden en rechtsgevolgen.
 
 
9.     Verjaring
 
9.1     In afwijking van § 438 lid 1 nr. 3 BGB bedraagt de algemene verjaringstermijn voor aanspraken uit materiële gebreken  en rechtsgebreken een jaar na aflevering van de goederen. Voor zover een oplevering is overeengekomen, begint de verjaring bij de oplevering.
 
9.2     De bovenstaande verjaringstermijnen van het kooprecht gelden ook voor contractuele en buitencontractuele eisen tot schadevergoeding van de koper die berusten op een gebrek van de goederen, tenzij de toepassing van de reguliere wettelijke verjaring (§§ 195, 199 BGB) in individuele gevallen zou leiden tot een kortere verjaring. Eisen op schadevergoeding van de koper op grond van § 8.2 zin 1 en zin 2 sub a) alsmede op grond van de Duitse Wet op de Productaansprakelijkheid verjaren uitsluitend volgens de wettelijke verjaringstermijnen.

 
10.   Rechtskeuze en bevoegde rechter
 
10.1    Voor deze AVV en de rechtsbetrekking tussen ons en de koper geldt het recht van de Bondsrepubliek Duitsland onder uitsluiting van het internationale uniforme recht, in het bijzonder het UN-kooprecht (CISG).
 
10.2     Indien de koper ondernemer in de zin van het Wetboek van Koophandel, publiekrechtelijk rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds is, is onze zetel in Lastrup uitsluitend, ook internationaal, de plaats van de bevoegde rechter voor alle uit de contractuele relatie direct of indirect voortvloeiende geschillen. 
Hetzelfde geldt wanneer de koper ondernemer is in de zin van § 14 BGB. Wij zijn echter in alle gevallen ook gerechtigd, een eis in te dienen op plaats waar de prestatie moet worden verricht overeenkomstig deze AVV resp. een individuele overeenkomst die voorgaat of bij een algemeen voor de koper bevoegde rechter. Dwingende wettelijke bepalingen, met name inzake exclusieve bevoegdheden, blijven onverminderd van kracht.

Stand 07 / 2021

Algemene inkoopvoorwaarden van Böckmann Fahrzeugwerke

1.     General information
 
1.1     These General Purchasing Conditions (hereinafter referred to as the ‘GPCs’) apply to all of our business relationships with our sellers or suppliers and other business partners (hereinafter collectively referred to as the ‘seller’ or ‘supplier’), provided that they are contractors within the scope of Section 14 of the German Civil Code, legal entities under public law or special funds under public law. 
 
1.2     The GPCs particularly apply to contracts regulating the purchase and/or delivery of movable items (‘goods’), irrespective of whether the supplier manufactures the goods themselves or purchases them from subcontractors (Sections 433 and 650 of the German Civil Code). Unless agreed otherwise, the GPCs in the version valid at the time of our purchase order or, in any case, in the version most recently communicated to the supplier in text form shall also apply as a framework agreement to similar future contracts, without us having to refer back to them on a case-by-case basis.
 
1.3     The GPCs shall apply exclusively. The seller’s or the supplier’s conflicting, supplementary or deviating conditions shall only become part of the contract if and to the extent that we have expressly agreed to the validity of the same in writing. This approval requirement shall also apply if we accept the delivery without reservation or pay for it in knowledge of the supplier’s conditions.

1.4     Individual agreements made with the seller on a case-by-case basis (including side agreements, amendments and modifications) shall always have priority over these purchasing conditions. In the absence of proof to the contrary, a written contract or our written confirmation shall be decisive for the content of such agreements.

1.5     If a framework contract exists between the contracting parties, the supplier shall be obligated to accept and execute our purchase orders in accordance with this respective framework contract. Unconditional acceptance of the delivery or service shall not change anything in this regard.
 
 
2.     Quotations, purchase orders, written form
 
2.1     Quotations and cost estimates shall be generated free of charge. In addition, we shall not bear any costs or pay any remuneration for visits, planning and other preliminary activities that the supplier carries out in connection with the submission of quotations, unless this has been agreed separately on a case-by-case basis.
 
2.2     Our purchase orders are considered to be binding on written submission or confirmation at the earliest. The seller shall notify us of obvious errors (e.g. typing and calculation errors) and incompleteness in the purchase order, including the purchase order documents so that we can correct or complete the same prior to acceptance; otherwise, the contract shall be deemed not concluded.
 
2.3     Our purchase orders are considered to be binding on written submission or confirmation at the earliest. The seller shall notify us of obvious errors (e.g. typing and calculation errors) and incompleteness in the purchase order, including the purchase order documents so that we can correct or complete the same prior to acceptance; otherwise, the contract shall be deemed not concluded.

A delayed acceptance shall be considered a new quotation and requires our acceptance.

2.4     Purchase orders and transactions must be issued in writing. Verbal agreements of any kind – including subsequent modifications and amendments – shall only become binding if confirmed by us in writing. Remote data transmission or fax shall also be considered the written form.


3.     Prices and terms of payment
 
3.1     The prices listed in our purchase order are binding. All prices are net, i.e. exclusive of statutory value-added tax.
 
3.2     Unless agreed otherwise, all prices shall be understood as including freight to our determined place of receipt / performance. They include all of the seller’s services and ancillary services (e.g. assembly, installation), as well as all ancillary costs (e.g. proper packaging, transport costs including any transport and liability insurance).
 
3.3     Invoices shall be prepared in accordance with the stipulations set down in our purchase order. If our listed purchase order details are missing, we shall not process or pay invoices; the supplier shall be responsible for all the consequences of failing to observe this obligation, unless they can prove that they are not responsible for the same.
 
3.4     The agreed price shall be due for payment within 30 calendar days from complete delivery and performance (including any agreed acceptance) and receipt of a proper invoice as outlined above in Section 3.3. If we make payments within 14 calendar days, the seller shall grant us a 3% discount on the net invoice amount.

In the case of bank transfer, payment shall be deemed to have been made on time if our bank receives our remittance order before the payment deadline; we are not responsible for delays caused by the banks involved in the payment process.

3.5     We do not owe any interest payable from the due date in accordance with Section 353 of the German Commercial Code. The statutory provisions apply to default on payment.

3.6     We are entitled to offsetting and retention rights, as well as to the defence of non-performance of the contract, to the extent permitted by law. In particular, we are entitled to withhold due payments as long as we are still entitled to claims arising against the seller due to incomplete or inadequate services.

3.7     The seller has an offsetting or retention right based only on counter-claims that have been legally established or are undisputed.


4.     Dispatch regulations, origin of the goods
 
4.1     Unless expressly agreed otherwise, the ordered goods shall be delivered against a supplier invoice and at the supplier’s risk. Unless expressly agreed otherwise in writing, all deliveries shall include freight in accordance with Incoterms 2010 (or in accordance with the Incoterms 2020, which shall apply to legal transactions made from 01/01/2020 onwards) and DDP conditions (including packaging, insurance, customs clearance, etc.) to the place specified in the purchase order. If the destination is not specified and nothing else has been agreed otherwise, delivery shall be made to our registered office situated at 49688 Lastrup. The respective destination is also the place of performance for the delivery and any supplementary performance (debt to be discharged at the creditor’s domicile).
 
4.2     The supplier is obligated to pack and load the goods to be delivered in such a way that the delivery remains undamaged during loading, unloading and transport. The supplier shall be liable for damage to the goods to be delivered resulting from insufficient packaging and/or loading. Our packaging regulations, which can be provided to the supplier in text form on request, shall apply.
 
4.3     Two copies of a delivery note, containing all the labels stipulated in our order 
(in particular: date of issue and dispatch, contents of the delivery (item number and quantity) and our order identifier (date and number)), must be enclosed with each consignment. If the delivery note is missing or incomplete, we are not responsible for any resulting delays in processing and payment. We must be sent a corresponding dispatch note with the same content separately from the delivery note.

The delivery note must be placed in a document dispatch pocket featuring the easy-to-read ‘Delivery note here’ indicator and attached to the consignment of goods with adhesive.

4.4     If the delivery contains hazardous goods that are subject to specific national and/or international dispatch regulations, the supplier must package the goods accordingly, secure them, mark them and dispatch them using an appropriate method.
 
4.5     If the delivery has to comply with the EU’s preferential rules of origin, the supplier shall provide us with the relevant certificates of origin.
 
4.6     The supplier shall either leave the packaging material at the place of receipt free of charge or take it back at our discretion.


5.     Provided documents, provisions, secrecy
 
5.1     We reserve the property rights and copyrights to all the documents we provided to the supplier in connection with the purchase order, such as drawings, samples, models and other documents, as well as all auxiliary aids that are necessary or helpful for the supplier to execute purchase orders. They may only be used in accordance with their intended purpose and must be returned to us on first request at any time, but at the latest following completion of the contract, or destroyed at our request. If the supplier does not accept our purchase order within the time period stipulated in Section 2.3, the documents must be returned to us without delay.
 
5.2     All documents, information concerning provisions and other know-how provided to the supplier during the collaborative business relationship must be kept strictly confidential vis-à-vis third parties and must not be surrendered or otherwise made known to third parties without our explicit written approval. 
 
5.3     The confidentiality obligation shall also apply after this contract has been processed. It shall expire if the manufacturing knowledge contained in the provided illustrations, drawings, calculations and other documents becomes common knowledge or when a period of five years following termination of the contractual relationship has elapsed.
 
5.4     The above provisions shall apply accordingly to substances and materials 
(e.g. software, finished products and semi-finished products), as well as to tools, templates, samples and other objects that we provide to the seller for manufacturing purposes. Insofar as they are not being processed, such objects must be stored separately at the seller’s expense and insured against destruction and loss to a reasonable extent.

If provided parts are processed or reformed by the supplier, such processing or reforming shall be carried out for us and we shall become the owner of the new items. This shall also apply if the parts we provided are inseparably mixed with objects that do not belong to us. Only if this clause conflicts with other suppliers’ reservation of ownership clauses and/or if the supplier’s item is to be viewed as the main item, it shall be considered as agreed that we are entitled to joint ownership at the rate corresponding to our provision’s value in relation to the main item’s overall value.

The supplier shall keep our sole or joint ownership safe on our behalf.

5.5     The supplier must respect our copyrights and other industrial property rights. Use of the same shall only be permitted for contractually agreed purposes. The supplier may not themselves use or exploit or have third parties use or exploit products from documents, drawings, models and other provisions we created, or products manufactured according to our information. The supplier may neither offer nor supply the same to third parties.


6.     Time periods, deadlines

6.1     The delivery deadlines and time periods listed in the purchase order are binding. If the delivery time is not stated in the purchase order and has not been agreed on otherwise, it shall be 10 working days from conclusion of the contract. Receipt of a flawless delivery and/or service at the place of receipt and successful completion of acceptance, insofar as agreed or prescribed by law, shall be decisive for compliance with the agreed time periods and deadlines.
 
6.2     As soon as the supplier realises that they cannot meet the agreed time periods and deadlines, either in whole or in part, they must notify us to this effect without delay – in advance by e-mail or fax – providing details of the causes and the anticipated duration of the delay. The supplier providing us with relevant notifications shall not affect the legal and/or contractual rights and claims due to us as a result of the delay.
 
6.3     If the supplier enters into default, we shall be entitled to assert the legal claims and, particularly once a reasonable time period has elapsed without any results, we shall be entitled to demand damages instead of performance and to express our desire to withdraw from the contract. If we demand damages, the supplier shall have the right to prove to us that they are not responsible for a breach of obligations.
 
6.4     Unconditional acceptance of the delayed delivery or service shall not include relinquishment of the damage claims due to us on account of the delayed delivery or service. This shall apply until the fee we owe for the service in question is paid in full.
 
6.5     The supplier shall only be able to refer to the lack of necessary documents that we have to provide if they have complained about the lack of documents in writing and have not received the documents within a reasonable period of time.
 
 
7.     Reservation of the contractual penalty
 
If a contractual penalty has been agreed with the supplier and has fallen due, we shall be able to apply this alongside fulfilment. We undertake to declare the reservation of the contractual penalty to the supplier at the latest within 10 working days, starting from acceptance of the delayed delivery or service. We reserve the right to make additional claims and assert additional rights.
 

8.     Partial deliveries, excess deliveries and inadequate deliveries
 
8.1     Partial deliveries or partial services require our prior written approval. If we accept the same without prior approval, this shall not give cause for premature maturity of claims to payment, including partial payment claims. We shall not bear additional transport costs, even if we have declared our agreement with partial deliveries or partial services. Our agreement to partial deliveries or partial services shall not justify the supplier claiming agreement to future partial deliveries or partial services, even if we have accepted the same repeatedly and without specific reservations.
 
8.2     We reserve the right to recognise excess or inadequate deliveries / services. If excess deliveries / services are provided without prior written agreement, we are entitled to reject the delivery / service. We are entitled, at our discretion, either to store the supplier’s deliveries, in respect to the excess delivery, at the supplier’s expense or to return the same to the supplier at their expense.
 
 
9.     Risk of loss, acceptance or approval, force majeure
 
9.1     The supplier shall bear the risk of accidental destruction and accidental deterioration until deliveries and services arrive at the place of receipt. If acceptance is prescribed by law or has been agreed, the supplier shall bear the risk until acceptance. Transfer and acceptance shall be equivalent if we are in default with acceptance.

The statutory provisions shall apply to us entering into default of acceptance. However, the seller must also expressly offer us their service if we agreed an identified or identifiable calendar period for an action or cooperation (e.g. provision of material). If we enter into default of acceptance, the seller may demand compensation for their additional expenses in accordance with the statutory provisions (Section 304 of the German Civil Code). If the contract relates to an unacceptable item to be manufactured by the seller (a custom-made item), the seller shall only be entitled to extensive rights if we are obligated to cooperate and are responsible for the failure to cooperate.
 
9.2     Force majeure, industrial action, interruptions of operations for which we are not responsible, unrest, official measures and other unavoidable events shall free us from the timely acceptance obligation for the duration of such events. During such events, and for a period of two weeks after they have ended, we are entitled to withdraw from the contract, either in whole or in part, without affecting our other rights, provided that these events are not of an insignificant duration and that our demand reduces considerably because of our need to procure the items elsewhere.
 
 
10.   Invoices
 
Invoices must be submitted separately and in duplicate, quoting the details listed in our purchase order, following complete, flawless delivery or completion of the service or – if acceptance is prescribed by law or agreed – following acceptance for each purchase order or service. We may return unprocessed to the supplier any invoices that do not show the details listed in our purchase order.
 
 
11.   Liability for defects, limitation period
 
11.1    Unless stipulated otherwise below, the statutory provisions shall apply to our rights in the event of material defects and defects of title in the goods (including incorrect and inadequate delivery, as well as improper assembly, an inadequate assembly, operating or instruction manual) and in the event of other breaches of duty by the seller.
 
11.2    In accordance with the statutory provisions, the seller shall be liable in particular for ensuring that the goods have the agreed quality when the risk passes to us. The product descriptions that – particularly by designation or reference in our purchase order – form the subject matter of the respective contract or that have been incorporated into the contract in the same way as these purchasing conditions shall be deemed to be the quality agreement. It makes no difference in this regard whom the product description comes from.
 
11.3    Existing and/or accompanying labels on the seller’s goods concerning properties / qualities, durability, load capacity, designations, descriptions, accompanying paperwork and/or advertising statements or operating and assembly instructions shall be correct, legally error-free, complete, comprehensible and composed in the German language and the other additional languages that we require. This shall apply accordingly to the services provided by the supplier, and particularly to consultation services.
 
11.4    Notwithstanding Section 442 (1), Para. 2 of the German Civil Code, we are entitled to assert claims for defects without restriction even if the defect remained unknown to us at the time the contract was concluded due to gross negligence.
 
11.5     The statutory provisions (Sections 377 and 381 of the German Commercial Code) apply to the commercial obligation to investigate and give notice of defects with the following proviso:

Our investigation obligation is limited to defects that become apparent during our incoming goods inspection under external examination, including the delivery documents (e.g. transport damage, incorrect and inadequate deliveries) or to defects that are recognisable during our random quality control process. Insofar as acceptance has been agreed, we are not obligated to inspect deliveries. Otherwise, it depends on the extent to which an investigation is feasible in the normal course of business, taking the circumstances of the individual case into account. Our obligation to give notice of defects discovered later remains unaffected. Notwithstanding our inspection obligation, our complaint (notice of defects) shall in any case be deemed to be prompt and timely if it is sent within 5 working days of discovery or, in the case of obvious defects, from delivery.

11.6    Supplementary performance shall also include the removal of the defective goods and reinstallation of the same, provided that the goods have been installed in another item in accordance with their intended purpose. The costs that the seller incurs for the purpose of inspection and supplementary performance (including any dismantling and installation costs) shall be borne by the seller, even if it turns out that there was actually no defect. Our liability for damages in the event of an unjustified request for the removal of defects remains unaffected; however, we are only liable in this respect if we have acknowledged or grossly negligently failed to acknowledge that there was no defect.
 
11.7    If the seller does not fulfil their supplementary performance obligation – at our discretion either by remedying the defect (rectification) or by delivering a defect-free item (replacement) – within a reasonable period of time set by us, we may remedy the defect ourselves and demand reimbursement of the necessary expenses or a corresponding advance payment from the seller. If supplementary performance by the seller has failed or is unreasonable for us (e.g. due to particular urgency, operational safety being in jeopardy or imminent occurrence of disproportionate damage), no deadline need be set; we shall inform the seller of such circumstances without delay, if possible in advance.

11.8    Otherwise, in the event of a material defect or a defect of title, we shall be entitled to reduce the purchase price or to withdraw from the contract in accordance with the statutory provisions. In addition, we shall be entitled to compensation for damages and expenses in accordance with the statutory provisions.

11.9    Notwithstanding Section 438 (1) (3) of the German Civil Code, the general limitation period for claims for defects is 36 months from the transfer of risk. If acceptance has been agreed, the limitation period shall commence on acceptance. The 36-month limitation period also applies accordingly to claims based on defects of title, whereby the statutory limitation period for in rem claims for restitution of property by third parties (Section 438 (1) (1)) remains unaffected; furthermore, claims based on defects of title do not become statute-barred in any case as long as the third party can still assert the right against us – particularly in the absence of limitation.
 
 
12.   Product liability, insurance
 
12.1    Insofar as the supplier is responsible for product damage, they shall be obligated to indemnify us with regard to third-party compensation claims on first request if the cause is set in their domain and organisational area and they themselves are liable vis-à-vis third parties. In this context, the supplier is also obligated to reimburse any expenses according to Sections 683 and 670 of the German Civil Code that arise from or in connection with a recall carried out by us. We shall inform the supplier of the content and scope of the recall measures to be taken – insofar as doing so is feasible and reasonable – and give them the opportunity to comment. Additional legal claims shall remain unaffected.
 
12.2    The seller shall take out and maintain product liability insurance with lump-sum coverage of at least €50 million for each personal injury / material damage case.
 
 
13.   Supplier recourse
 
13.1    Our legally determined rights of recourse within a supply chain (supplier recourse in accordance with Sections 445a, 445b and 478 of the German Civil Code) shall be available to us without restriction in addition to the claims for defects. In particular, we are entitled to demand from the seller exactly the type of supplementary performance (rectification or replacement) that we owe our customer on a case-by-case basis. Our statutory right of choice (Section 439 (1) of the German Civil Code) is not restricted by this.
 
13.2    Before we acknowledge or fulfil a claim for defects asserted by our customer (including reimbursement of expenses in accordance with Sections 445a (1) and 439 (2) and (3) of the German Civil Code), we shall notify the seller and request a written statement of the facts of the case. If a substantiated statement is not made within a reasonable period of time and if an amicable solution is not reached, the claim for defects actually granted by us shall be deemed to be owed to our customer. In this case, the seller shall be responsible for proving the contrary.
 
13.3    Our claims arising from supplier recourse shall also apply if the defective goods have been further processed by us or another contractor, e.g. by incorporation into another product.
 
 
14.   Third-party property rights

No third-party property rights within the Federal Republic of Germany may be infringed by the delivery of goods and our use of the same. We shall inform the supplier of any claims asserted by third parties. We shall not recognise such claims ourselves. In this regard, we shall authorise the supplier to take over the dispute with the third parties, both judicially and extrajudicially.

In the event of a culpable infringement of third-party property rights, the supplier shall defend third-party claims at their own expense, the claims having been made against us on account of infringements of property rights based on deliveries and services from the supplier. The supplier shall indemnify us against all claims arising from the use of such property rights on first request, provided that they are responsible for them.

If our use of the delivery is impaired by existing third-party property rights, the supplier must, at their own expense, acquire the relevant approval or modify or replace the affected parts of the delivery so that use of the delivery no longer infringes any third-party property rights and simultaneously complies with the contractual agreements.
 
 
15.   Data protection
 
We are entitled to save and process all data that the supplier requires in the context of them fulfilling the contractual relationship, even if personal data is involved. The supplier shall obtain any consent required from legal representatives, employees and other persons deployed by the supplier for the fulfilment of their obligations.
 
 
16.   References / advertising
 
The supplier is not entitled to use information concerning an intended or existing contractual collaborative relationship with us for reference or marketing purposes without our written approval. Supplier photography on our property or in any other business premises and operating facilities belonging to us shall be strictly prohibited without written approval. The use and/or publication of any type of information, documents and data carriers shall only be permitted as intended. Use by the supplier for reference / advertising purposes is strictly prohibited.
 
 
17.   Transfer of purchase orders, assignment, reservation of ownership
 
17.1    The supplier shall only be permitted to transfer the execution of deliveries or services or significant parts of the ordered deliveries or services to third parties (subcontractors) following our prior written approval. The seller shall bear the procurement risk for their services, unless agreed otherwise on a case-by-case basis (e.g. limitation to stock).
 
17.2    The supplier shall only be able assign their claims against us to third parties or have third parties collect the same with our prior written approval, unless the demands are legally established or are undisputed. Section 354a of the German Commercial Code shall remain unaffected by this regulation.
 
17.3    The transfer of ownership of the goods to us must take place unconditionally and without regard to payment of the price. The supplier’s reservation of ownership regulations that extend beyond simple reservation of ownership require prior written agreement by us to be valid. If the supplier’s subcontractors assert ownership rights, joint ownership rights or rights of lien against us, or allow compulsory enforcement measures to be taken, we shall be entitled to invoice the supplier for all the losses arising from the same and to deduct them from their claims. 
 
 
18.   Place of performance, applicable law, place of jurisdiction, severability clause
 
18.1    The place of performance for all of the supplier’s obligations shall be our stipulated place of receipt; for payments, the place of performance shall nevertheless always be Lastrup.

18.2    The law of the Federal Republic of Germany shall apply to these GPC and the contractual relationship between us and the Seller to the exclusion of international uniform law, in particular the UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods.

18.3    The place of jurisdiction is Lastrup. However, we are also entitled to institute proceedings against the supplier at the place of jurisdiction of their place of business.

Last update: 07/2021